Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS

Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje režim stlačenia tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup, zabezpečené nastavenie Wi-Fi), pripojenie môžete jednoducho nastaviť stlačením tlačidla WPS na smerovači.
<Nastaviť>  <Predvoľby>  <Sieť>  <Nast. bezdr. siete LAN>  <Režim tlačidla WPS>  na potvrdzovacej obrazovke vyberte <Áno> stlačte a podržte tlačidlo WPS na bezdrôtovom smerovači
Keď sa bezdrôtový smerovač LAN rozpozná a konfigurácia sa dokončí, zobrazí sa obrazovka <Pripojené.>.
V závislosti od sieťového zariadenia môže byť potrebné stlačiť a podržať tlačidlo WPS 2 sekundy alebo dlhšie. Ak potrebujete pomoc, pozrite si príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na overovanie WEP, nemusí byť možné nastaviť pripojenie pomocou WPS.
95FU-009