Vpisovanje znakov

Za vnos besedila in vrednosti številske tipke.
Preklop med vrstami besedila
Pritisnite  za preklop med vrstami besedila, ki ga vnašate.
Med vrstami besedila lahko preklopite tudi tako, da izberete <Način vnosa> in pritisnete .
Vrste besedila, ki ga lahko vnašate
Spodaj je navedeno besedilo, ki ga je mogoče vnesti.
Tipka
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(ni na voljo)
0
(presledek) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(ni na voljo)
Pritisnite  ali izberite <Simbol> in pritisnite , če je vrsta vnesenega besedila <A> ali <a>, da na zaslonu prikažete simbole, ki jih lahko vnesete. S tipko /// izberite simbol, ki ga želite vnesti, in pritisnite .
Brisanje besedila
Ob vsakem pritisku na  (Počisti) se izbriše en znak. Pritisnite in zadržite (Počisti), da izbrišete vse vneseno besedilo.
Premikanje kazalke (vnos presledka)
Za premik kazalca pritisnite  ali . Če želite vnesti presledek, premaknite kazalko na konec besedila in pritisnite .
95H3-01Y