Lepená vazba

 
Tento režim umožňuje kopírování jednostranných nebo oboustranných originálů, z jejichž kopií pak slepením zhotoví brožuru.
V režimu Lepená vazba doporučujeme používat pro hlavní dokument a listy přebalu papír následující velikosti.
Vel. kompletace
Velikost hlavního dokumentu
Velikost listu přebalu
COM
(178 mm x 229 mm)
LTR
(216 mm x 279 mm)
11" x 17"
(279 mm x 432 mm)
B5
(182 mm x 257 mm)
A4
(210 mm x 297 mm)
A3
(297 mm x 420 mm)
A4
(210 mm x 297 mm)
226 mm x 310 mm
SRA3
(320 mm x 450 mm)
LTR
(216 mm x 279 mm)
9" x 12"
(229 mm x 305 mm)
13" x 19"
(330 mm x 482 mm)
V následující tabulce jsou uvedeny velikosti při kompletaci podle nastavení ořezu.
Nastavení výřezu
X (Horizontální)
Y (Vertikální)
Neořezávat
182,0 mm až 216,0 mm
257,0 mm až 297,0 mm
Zadat velikostí kompletace
Vertikální
ořez
138,0 mm až 216,0 mm
257,0 mm až 297,0 mm
3 způsoby ořezu
138,0 mm až 216,0 mm
203,0 mm až 297,0 mm
Zadat šířkou ořezu
Vertikální
ořez
6,5 mm až 49,5 mm
-
3 způsoby ořezu
6,5 mm až 49,5 mm
6,5 mm až 39,5 mm
Počet listů, které lze svázat, závisí na typu papíru použitého pro hlavní dokument. Použijete-li jiný počet listů, úloha se zruší. Počty se mohou lišit v závislosti na použitém typu papíru.
Papír
Maximální počet
listů
Minimální počet
listů
60 g/m2 až 63 g/m2
200
30
64 g/m2 až 79 g/m2
200
10
80 g/m2 až 105 g/m2
150
10
106 g/m2 až 163 g/m2
10 (jako vložené listy)
Plošná hmotnost, kterou lze použít pro list přebalu, se liší v závislosti na zdroji papíru. Použijte papír uvedený v tabulce níže.
Zdroj papíru
Hmotnost
Hlavní jednotka
90 g/m2 až 300 g/m2
Document Insertion Unit-R
90 g/m2 až 300 g/m2
V tabulce níže jsou uvedeny vlastní velikosti papíru, které můžete zadat pro hlavní dokument a přebal. Zadáte-li hodnotu mimo rozsah nastavení, objeví se na obrazovce hlášení požadující zadání odpovídající hodnoty.
Hlavní dokument
Nastavení výřezu
X (Horizontální)
Y (Vertikální)
Neořezávat
Šířka velikosti pro kompletaci
(182,0 mm až 216,0 mm)
Šířka velikosti pro kompletaci
(257,0 mm až 297,0 mm)
Zadat velikostí kompletace
Vertikální
ořez
Šířka velikosti
pro kompletaci + 6,5 mm až
49,5 mm
(182,0 mm až 228,6 mm)
Šířka velikosti pro kompletaci
(257,0 mm až 297,0 mm)
Zadat šířkou ořezu
Zadat velikostí kompletace
3 způsoby
ořezu
Šířka velikosti
pro kompletaci
+ 6,5 mm až 49,5 mm
(182,0 mm až 228,6 mm)
Šířka velikosti
pro kompletaci + 13,0 mm až
79,0 mm
(257,0 mm až 320,0 mm)
Zadat šířkou ořezu
List přebalu
Nastavení výřezu
X (Horizontální)
Y (Vertikální)
Neořezávat
364,0 až dvojnásobek velikosti
hlavního dokumentu +
30,5 mm
(364,0 mm až 462,5 mm)
Šířka velikosti pro kompletaci
(257,0 mm až 297,0 mm)
Zadat podle velikosti
kompletace
Vertikální
ořez
364,0 až dvojnásobek velikosti
hlavního dokumentu +
30,5 mm
(364,0 mm až 487,7 mm)
Šířka velikosti pro kompletaci
(257,0 mm až 297,0 mm)
Zadat šířkou ořezu
Zadat podle velikosti
kompletace
3 způsoby
ořezu
364,0 až dvojnásobek velikosti
hlavního dokumentu +
30,5 mm
(364,0 mm až 487,7 mm)
Šířka velikosti pro kompletaci
+ 13,0 mm až 79,0 mm
(257,0 mm až 330,2 mm)
Zadat šířkou ořezu
Režim Lepená vazba lze nastavit, pouze je-li ke stroji připojena jednotka „Perfect Binder-F“.
Je-li brožura kompletovaná lepenou vazbou silnější než 25 mm, může dojít k zachycení papíru.
Dbejte na to, abyste správně nastavili typ papíru. Při kopírování na speciální typy papíru, jako je silný papír, dbejte na to, abyste nastavili správný typ papíru, a to zvláště právě v případě, kdy používáte silný papír. Nesprávné nastavení typu papíru by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu obrazu. Navíc by se mohla ušpinit fixační jednotka, což by vyžadovalo servisní opravu, nebo by mohlo dojít k zachycení papíru.
Než začnete provádět lepenou vazbu, doporučujeme zkontrolovat zvlnění používaného typu papíru. Hlavní dokument i přebal je třeba vytisknout s výstupem do finišeru nebo stohovací jednotky a ověřit, že zvlnění je v povoleném rozsahu.
*1 Výška zvlnění: Méně než +3 mm
*2 Výška zvlnění: Méně než –3 mm
*3 Délka zvlnění: Více než 15 mm
Použijete-li typ papíru, který je náchylný ke zvlnění většímu, než je udaná hodnota pro lepenou vazbu, může dojít k následujícím potížím:
Velikost pro kompletaci výstupu se může lišit od zadané velikosti.
Dojde k zachycení papíru.
Dojde k chybě.
Kvalita vazby se zhorší. (Například se správně nenanese lepidlo a listy mohou vypadávat.)
Ukládací limit volitelné jednotky „Perfect Binder-F“ je 1000 listů nebo výška sady papíru 127 mm. Pokud uložená sada papíru překročí ukládací limit, kopírování se dočasně zastaví. Po odebrání výtisků ze stohovací jednotky se kopírování opět spustí. Pokud je však připojena jednotka „Perfect Binder Continuous Kit-B“, výstup ve stohovači se automaticky vysune.
Lepení lze zahájit asi 440 sekund po zapnutí vnitřní zahřívací jednotky volitelné jednotky „Perfect Binder-F“.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte <Lepená vazba>.
5
Vyberte papír připravený k tisku listů přebalu a hlavního dokumentu.
Stiskněte <Změnit> pro <Vybrat papír> vyberte papír k použití stiskněte <OK>.
Používáte-li pro hlavní dokument papír gramáže 80 g/m2 až 105 g/m2 a výstup obsahuje více než 150 listů, může se stát, že se brožura nezhotoví z důvodu nadměrné tloušťky. V tom případě může dojít k zachycení papíru. Snižte počet listů v hlavním dokumentu.
Dbejte na to, abyste správně nastavili typ papíru. Když není typ papíru správně nastaven, může dojít ke zrušení úlohy.
Dbejte na to, abyste správně nastavili velikost při kompletaci. Pokud pro velikost přebalu dojde k jednomu z následujících případů, může dojít k zachycení papíru.
Oříznutý: Šířka oříznutí přední strany přebalu je větší než 50 mm.
Neoříznutý: Délka velikosti při kompletaci přesáhne šířku stohovací jednotky (přibližně 297 mm) nebo hloubka velikosti při kompletaci přesáhne výšku stohovací jednotky (přibližně 221 mm).
6
Nastavte velikost pro kompletaci.
Nechcete-li provést oříznutí okraje brožury, vyberte <Neořezávat>.
Chcete-li oříznout okraj brožury s pomocí zadání velikosti pro kompletaci, stiskněte <Zadat velikostí kompletace> vyberte <Vertikální ořez> nebo <3 způsoby ořezu>, poté zadejte požadovanou velikost pro kompletaci stiskněte <OK>.
Chcete-li oříznout okraj brožury s pomocí zadání šířky oříznutí, stiskněte <Zadat šířkou ořezu> vyberte <Vertikální ořez> nebo <3 způsoby ořezu>, poté zadejte požadovanou šířku oříznutí stiskněte <OK>.
Chcete-li uložit a upravit nastavenou velikost pro kompletaci, stiskněte <Ulož>.
7
Zadejte nastavení kopírování pro lepenou vazbu.
Přidání předsádek:
Vkládání listů:
Výběr typu kompletace:
Přidání předsádek:
1
Stiskněte <Přidat předsádku>.
2
Vyberte nastavení kopírování v <Přední předsádka> a <Zadní předsádka> stiskněte <OK>.
Stiskněte <Ponechat prázdné>, nechcete-li na předsádku kopírovat.
Chcete-li papír pro předsádku podávat z „Document Insertion Unit-R“, vyberte <Ponechat prázdné>.
Chcete-li nastavit papír pro předsádku, stiskněte <Změnit> pro <Vybrat papír> vyberte zdroj papíru stiskněte <OK>.
Papír vybraný pro předsádku se musí svou velikostí shodovat s papírem určeným pro hlavní dokument.
Chcete-li pro předsádku použít předtištěný papír a ukládáte ho do jednotky vkládání dokumentů, musíte ho uložit lícem nahoru.
Vkládání listů:
1
Stiskněte <Vložit listy>.
2
Vyberte typ vkládaných listů stiskněte <Přidat>.
3
Zadejte podrobná nastavení pro vkládané listy stiskněte <OK>.
Chcete-li vybrat papír pro vkládané listy, stiskněte <Změnit> pro <Vybrat papír> vyberte zdroj papíru stiskněte <OK>.
Pokud pro přední předsádku, zadní předsádku nebo vkládané listy nastavíte jinou velikost papíru, velikosti papíru pro ostatní funkce se automaticky změní na novou velikost papíru. Po změně zdroje papíru pro určitou funkci na zdroj se stejnou velikostí papíru se však nezmění nastavení pro ostatní funkce.
Před podáváním papíru z jednotky „Document Insertion Unit-R“ uložte papír do jednotky „Document Insertion Unit-R“ a zadejte velikost papíru.
Vložit lze maximálně 100 vkládaných listů.
4
Stiskněte <OK>.
Výběr typu kompletace:
1
Stiskněte <Typ otevírání> vyberte typ kompletace stiskněte <OK>.
<Levé otevírání>:
Stroj vytvoří brožuru, která se otvírá zprava doleva.
<Pravé otevírání>:
Stroj vytvoří brožuru, která se otvírá zleva doprava.
Chcete-li papír pro přebal uložit do volitelné jednotky „Document Insertion Unit-R“, uložte papír tak, jak je znázorněno na obrázku níže:
 
Brožury, které se otvírají zprava doleva.
Brožury, které se otvírají zleva doprava.
* Směr podávání papíru do Vkladače listů
Pokyny k vkládání papíru do jednotky „Document Insertion Unit-R“ naleznete v části Vkládání papíru do jednotky Document Insertion Unit-R.
8
Stiskněte <Nastavit> vyberte položku k nastavení.
Nechcete-li zadat podrobná nastavení, přejděte ke kroku 9.
Nastavení polohy obrazu hlavního dokumentu:
Nastavení úhlu ořezu:
Nastavení polohy obrazu listu přebalu:
Nastavení polohy ořezu:
Mírná úprava velikosti pro kompletaci:
Nastavení polohy obrazu hlavního dokumentu:
1
Stiskněte <Poloha obrazu obsahu>.
2
Stisknutím <-> nebo <+> vertikálně posuňte obraz hlavního dokumentu <OK>.
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, můžete stisknutím <±> přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou nastavení.
 
Příklad:
(+)1,0  <±>  –1,0
–5,0  <±>  (+)5,0
3
Stiskněte <Zavřít>.
Nastavení úhlu ořezu:
1
Stiskněte <Úhel ořezu>.
2
Stisknutím <-> nebo <+> nastavte úhel výřezu <OK>.
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, můžete stisknutím <±> přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou nastavení.
 
Příklad:
(+)1,0  <±>  –1,0
–5,0  <±>  (+)5,0
3
Stiskněte <Zavřít>.
Nastavení polohy obrazu listu přebalu:
1
Stiskněte <Poloha obr. přebalu>.
2
Stisknutím <-> nebo <+> posuňte obraz na přebalu <OK>.
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, můžete stisknutím <±> přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou nastavení.
 
Příklad:
(+)1,0  <±>  –1,0
–5,0  <±>  (+)5,0
3
Stiskněte <Zavřít>.
Nastavení polohy ořezu:
1
Stiskněte <Poloha ořezu>.
2
Stisknutím <-> nebo <+> posuňte polohu výřezu <OK>.
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, můžete stisknutím <±> přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou nastavení.
 
Příklad:
(+)1,0  <±>  –1,0
–5,0  <±>  (+)5,0
Pokud je ořez nastaven na 6 mm až 50 mm, lze použít všechna nastavení.
3
Stiskněte <Zavřít>.
Mírná úprava velikosti pro kompletaci:
1
Stiskněte <Jemné nast. vel. kompletace>.
2
Stisknutím <-> nebo <+> zmenšete rozdíl mezi velikostí pro kompletaci a polohou výřezu, kterou stroj provádí <OK>.
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, můžete stisknutím <±> přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou nastavení.
 
Příklad:
(+)0,1  <±>  –0,1
–0,5 <±>  (+)0,5
3
Stiskněte <Zavřít>.
9
Stiskněte <Další>.
10
Zadejte nastavení skenování pro přebal a hlavní dokument stiskněte <Další>.
1
Stiskněte <Velikost skenování>.
Je-li šířka originálu v rozsahu od 457,3 mm do 487,7 mm, stiskněte <Dlouhý originál>.
Pokud je originál oboustranný, stiskněte <2stranný originál> vyberte typ oboustranného originálu stiskněte <OK>.
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže.
<Typ Kniha>: Zadní strana originálu má shodnou výškovou orientaci s přední stranou.
<Typ Kalendář>: Zadní strana originálu má obrácenou výškovou orientaci v porovnání s přední stranou.
Podává-li se papír pro přebal z jednotky „Document Insertion Unit-R“, nelze zadat nastavení skenování pro přebal.
11
Vyberte strany dokumentu, na které chcete kopírovat stiskněte <OK>.
1
Vyberte <Tisk> nebo <Ponechat prázdné> pro přední přebal.
2
Vyberte <Tisk na přední stranu> nebo <Tisk na obě strany> pro hlavní dokument.
Na papír přebalu podávaný z volitelné jednotky „Document Insertion Unit-R“ nelze tisknout.
12
Stiskněte <Zavřít>.
A38Y-09F