Ustawienia uruchamiania synchronizacji

Do skonfigurowania ustawień uruchamiania synchronizacji użyj interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), a następnie uruchom synchronizację. Aby przeprowadzić rejestrację, należy się zalogować jako administrator.

Synchronizowanie ustawień niestandardowych

Skonfiguruj ustawienia urządzenia serwera i każdego urządzenia klienckiego. Podejmij wcześniej decyzję, które urządzenie będzie pełniło funkcję serwera.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Synchronize Custom Settings] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij [Change Connection Destination...].
4
Określ wymagane ustawienia.
[Service]
Wybierz [Start], aby używać urządzenia jako serwera.
[Service]
Wybierz [Start], aby używać urządzenia jako klienta.
Aby używać urządzenia jako serwera/klienta, wybierz [Start] dla pozycji [Service] w obu opcjach [Synchronize Custom Settings (Server)] i [Synchronize Custom Settings (Client)].
5
Jeżeli urządzenie jest urządzeniem klienckim, skonfiguruj inne wymagane ustawienia.
[Destination Server Address:]
Wprowadź adres IP albo nazwę hosta urządzenia serwera. Numer portu musi być ustawiony na „8443”. Podanie numeru portu nie jest obowiązkowe. W przypadku pozostawienia pustego pola urządzenie serwer zostanie wykryte automatycznie.
Przykładowe ustawienia (IPv4):
Użycie adresu IP: 192.168.18.138
Użycie nazwy hosta: v4.server.canon.com
Przykładowe ustawienia (IPv6):
Użycie adresu IP: fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
Użycie nazwy hosta: v6.server.canon.com
W przypadku definiowania numeru portu: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
Wprowadź liczbę routerów pośrednich (liczbę routerów, przez które będzie odbywała się transmisja). Jeżeli podana wartość jest za mała, urządzenie serwer może nie być wykrywane w sieci. Jeśli nie chcesz, aby transmisja odbywała się za pośrednictwem routerów, wprowadź wartość „1”.
[User Account ID for Authentication:]/[New Password:]
Wprowadź ID i hasło konta użytkownika z uprawnieniami administratora dla urządzenia, które będzie używane jako serwer.
[Allow custom settings to be applied during operation]
Zaznacz pole wyboru, aby zastosować ustawienia <Przełączanie Języka/Klawiatury>, <Dostępność> i <Osobisty SSID oraz Ustawienia klucza sieciowego>, gdy będzie taka możliwość, jeśli nie mogły zostać zastosowane bezpośrednio po zalogowaniu się.
W niżej opisanych sytuacjach można skonfigurować synchronizację z pominięciem punktu 5.
Kiedy urządzenia mające zostać zsynchronizowane działają w zasięgu tego samego routera.
Gdy na urządzeniu serwerze dla opcji <Użyj uwierzytelniania użytkownika> wybrano ustawienie <Włącz> (patrz <Użyj uwierzytelniania użytkownika>), a funkcja Uwierzytelnianie użytkownika jest skonfigurowana jako usługa logowania (patrz Zmiana usług logowania)
Gdy pole [User Account ID for Authentication:] na urządzeniach klienckich pozostaje niewypełnione (opcja zerowa)
Gdy usługa synchronizacji ustawień niestandardowych jest uruchomiona na urządzeniu serwerze (jeżeli urządzenie jest serwerem/klientem, ustawienie można zmienić, uruchamiając usługę serwera i usługę klienta jednocześnie)
Gdy w ramach jednej sieci na potrzeby synchronizacji ustawień niestandardowych skonfigurowano tylko jedno urządzenie serwer
W następujących przypadkach urządzenie klienta nie może się połączyć za pomocą metody wyszukiwania. Wprowadź adres IPv4 dla docelowego adresu serwera.
Jeżeli ustawienia sieciowe urządzenia serwera obejmują konfiguracje obu protokołów, czyli IPv4 i IPv6, przy czym priorytet ma konfiguracja IPv6, zaś konfiguracja IPv6 jest wyłączona na urządzeniu klienckim.
6
Kliknij [Change].
7
Uruchom urządzenie ponownie. Wyłączanie/restart urządzenia
Wykonanie tej operacji w przypadku urządzenia serwera albo urządzenia serwera/klienckiego nie jest konieczne.
Jeżeli urządzenia jest urządzeniem serwerem albo urządzeniem serwerem/klienckim, przejdź do konfiguracji szczegółowych ustawień synchronizacji. Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie)
Sprawdzanie Rejestru Połączeń dla funkcji synchronizacji
Rejestr Połączeń można sprawdzić z poziomu ekranu synchronizacji ustawień niestandardowych. Rejestr można również pobrać jako plik.
„Ostrzeżenie” jest rejestrowane jako poziom łączności, gdy urządzenie serwer nie może się komunikować tymczasowo.
„Błąd” jest rejestrowany jako poziom łączności, gdy maksymalna ilość możliwych do zarejestrowania danych została przekroczona albo uwierzytelnianie na urządzeniu serwerze kończy się niepowodzeniem.
Zwykłe ustawienia synchronizacji
W przypadku drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon podłączonych do tego samego routera synchronizacja ustawień niestandardowych może zostać uruchomiona z poziomu panelu sterowania.
W przypadku urządzenia-serwera:
Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  wybierz dla opcji <Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Serwer)> ustawienie <Włącz>.
W przypadku urządzenia klienckiego:
Wybierz kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  wybierz dla opcji <Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Klient)> ustawienie <Włącz>.
Jeżeli urządzenie jest używane jako serwer/klient, ustaw dodatkowo opcję <Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Klient)> na <Włącz>.
Uwierzytelnianie użytkownika musi być skonfigurowane jako metoda uwierzytelniania.
Uwaga dotycząca anulowania synchronizacji
Gdy na urządzeniu klienckim zostanie anulowana synchronizacja ustawień niestandardowych, urządzenie to nie będzie mogło już więcej pobierać ustawień każdego użytkownika zapisanego w urządzeniu serwerze. W związku z powyższym należy pamiętać, że spersonalizowane dane urządzenia, które wcześniej pełniło funkcję urządzenia klienckiego mogą nie być aktualne, jeżeli synchronizacja ustawień niestandardowych została anulowana.
A39S-0HR