Synchronizacja ustawień wielu drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon

W ramach jednej sieci możesz synchronizować osobiste dane wielu drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon. Dzięki temu m.in. książka adresowa i przycisk prywatny/przycisk publiczny skonfigurowane i zapisane na jednym urządzeniu mogą być używane na innych z włączoną opcją synchronizacji. Informacje na temat synchronizowanych elementów, patrz Lista elementów, które można spersonalizować
Urządzenie Serwer/Klienckie
Urządzenie Klienckie
Urządzenie Klienckie
Synchronizacja może obejmować do 10 urządzeń, w tym urządzenie odgrywające rolę serwera.
Synchronizowane wartości mogą się nie zgadzać w zależności od opcjonalnych produktów i konfiguracji urządzenia.
Urządzenie pełniące funkcję serwera może być użytkowane zarówno jako serwer niesynchronizujący swoich danych, jak i jako serwer i klienckie jednocześnie (urządzenie serwer/klienckie).
Jeśli funkcje klienta nie zostaną uruchomione na urządzeniu serwerowym, dane określone na urządzeniu serwerowym nie zostaną zastosowane w urządzeniach klienckich.

Procedura synchronizacji

Synchronizację należy skonfigurować zgodnie z niżej zamieszczonym opisem.
 
 
Wstępne sprawdzenie
Czy urządzenia, które będą korzystać z funkcji synchronizacji, są prawidłowo połączone z siecią?
 
 
 
 
 
 
Eksport danych użytkownika
Zaleca się wykonanie eksportu danych użytkownika w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa. Importowanie/eksportowanie danych ustawień
 
 
 
 
Konfiguracja ustawień serwera
Funkcję synchronizacji należy najpierw włączyć na urządzeniu serwerze. Ustawienia uruchamiania synchronizacji
 
 
 
Konfiguracja szczegółowych ustawień synchronizacji
Konfigurację szczegółowych ustawień synchronizacji należy przeprowadzić na urządzeniu serwerze. Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie)
 
 
Rozpoczęcie procesu synchronizacji
Na urządzeniach klienckich określ miejsce docelowe połączenia i rozpocznij proces synchronizacji. Ustawienia uruchamiania synchronizacji
 
 
Sprawdzanie synchronizacji
Na urządzeniu serwerze sprawdź szczegółowe ustawienia synchronizacji, zarejestrowanych użytkowników i podłączone urządzenia. Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie)
Aby zmodyfikować zakres synchronizowanych ustawień itp. już po rozpoczęciu synchronizacji, wyłącz wszystkie urządzenia klienckie, zmień ustawienia na urządzeniu serwerowym i uruchom wszystkie urządzenia klienckie ponownie. Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie)
Synchronizacja rozpocznie się po ponownym uruchomieniu urządzeń klienckich.
Gdy urządzenie klienckie zostaje uruchomione i łączy się urządzeniem serwerem, dane użytkownika zapisane w urządzeniu serwerze i urządzeniu klienckim są nadpisywane danymi użytkownika urządzenia serwera, zaś dane użytkownika skonfigurowane na urządzeniu klienckim usuwane. Aby korzystać z danych użytkownika w urządzeniu klienckim do podłączenia, przed uruchomieniom tego urządzenia usuń odpowiednie dane z urządzenia serwerowego za pośrednictwem opcji <Delete User Data> w <Synchronize Custom Settings (Server)>.
Jeżeli na wielu uruchamianych kolejno urządzeniach klienckich dla tego samego użytkownika zostały ustawione różne dane, proces synchronizacji użyje danych zapisanych na tym urządzeniu klienckim, które pierwsze połączy się z serwerem.
: Dane użytkownika 1
: Pozostałe dane użytkownika 1
: Dane użytkownika 2
: Dane użytkownika 3
Dane użytkownika z urządzenia klienckiego A
Pierwsze urządzenie klienckie, które nawiązało połączenie z serwerem.
Zapisano na nim dane użytkownika 1 i 2.
Dane użytkownika z urządzenia klienckiego B
Zapisano na nim pozostałe dane użytkownika 1 i dane użytkownika 3.
Dane użytkownika zapisane na serwerze
Dane użytkownika 1 zapisane na serwerze są synchronizowane przy użyciu danych znajdujących się na urządzeniu klienckim A.
Jeżeli po rozpoczęciu synchronizacji w urządzeniu serwerze albo urządzeniu klienckim wystąpi problem, dane z problematycznego urządzenia, dla których zakres synchronizacji ustawiono na [Device-Specific (Not Shared)], zostają przywrócone do swoich domyślnych wartości i nie są przywracane.
Gdy co najmniej jedno urządzenie klienckie jest włączone, urządzenie pełniące funkcję serwera nie przejdzie całkowicie w tryb uśpienia.
Jeżeli urządzenie pełniące funkcję serwera jest także połączone jako urządzenie klienckie i skonfigurowane, aby łączyć się z lokalnym hostem za pośrednictwem serwera proxy, wtedy takie urządzenie nie przejdzie nigdy całkowicie w tryb uśpienia.
Aby dokonać synchronizacji ustawień niestandardowych między urządzeniami, ich ustawienia uwierzytelniania i zarządzania grupami muszą być takie same. Informacje na temat określania takich samych ustawień uwierzytelniania, patrz wskazówki dotyczące aplikacji logowania. Jeśli chodzi o ustawienia zarządzania grupami, zaleca się aby wyeksportować ustawienia jednego urządzenia i zaimportować je do innych. W przypadku używania ID Wydziału do zarządzania grupami należy dla każdego urządzenia ustawić te same ID Wydziału.
Jeżeli używasz starszego modelu urządzenia, zapisane skróty i pęki kluczy mogą nie być synchronizowane.
Podczas synchronizacji ustawień niestandardowych, opcja <Akcja przy przekro. maksymalnej ilości użytkowników> zarówno dla urządzeń klienckich i urządzeń serwerowych ustawiona jest na <Usuń najstarsze ustawienia użytkownika> i nie może zostać zmieniona.
Ustaw poprawny czas w ustawieniach SNTP przed włączeniem funkcji serwera w urządzeniu działającym jako serwer. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień SNTP, patrz instrukcja obsługi serwera imagePRESS Server.
Po rozpoczęciu synchronizacji ustawień niestandardowych (urządzenie klienckie) danych podlegających synchronizacji (w tym również książki adresowej) nie można importować ani eksportować. Aby uzyskać informacje na temat importowania/eksportowania danych, patrz Importowanie/eksportowanie danych ustawień. Aby uzyskać informacje na temat danych podlegających synchronizacji ustawień niestandardowych, patrz Lista elementów, które można spersonalizować.
A39S-0HL