Rejestrowanie niestandardowych rodzajów papieru

Użytkownik może zarejestrować do 200 rodzajów papieru niezależnie od domyślnych rodzajów papieru zarejestrowanych fabrycznie w urządzeniu.
Jeżeli użytkownik korzysta z nowego rodzaju papieru, należy powielić ustawienia papieru, którego charakterystyka najbardziej przypomina nowy rodzaj papieru, a następnie dostosować te ustawienia do nowego papieru (zmienić nazwę itd.). Powyższa procedura kopiuje odpowiednie ustawienia dla nowego rodzaju papieru, korzystając z już zarejestrowanych ustawień.
Można również zwiększyć jakość drukowania i zapobiec blokowaniu się papieru poprzez edycję papieru niestandardowego, w zależności od jego charakterystyki.
W przypadku zarejestrowania niestandardowego rodzaju papieru, nie można określić źródła. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rejestrowania źródła papieru, patrz Określanie formatu i typu papieru.

Rejestrowanie niestandardowych rodzajów papieru przez powielanie

Można skopiować ustawienia podobnego rodzaju papieru, który jest już zarejestrowany i zapisać go pod nową nazwą po zmianie ustawień.
1
Naciśnij (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości> <Ustawienia Papieru> <Ustaw. zarządzania typem papieru>.
3
Wybrać rodzaj papieru z listy, który najbardziej przypomina właściwości papieru który ma zostać zapisany nacisnąć <Powiel>.
4
Wprowadź nazwę wciśnij <OK>.
Kiedy zostanie zarejestrowany nowy rodzaj papieru, należy pamiętać o zmianie nazwy. Nie można zmienić domyślnych ustawień rodzajów papieru zarejestrowanych w urządzeniu.

Rejestrowanie niestandardowych rodzajów papieru z bazy danych

Baza danych o papierze zawiera informacje opracowane przez Canon o odpowiednich ustawieniach dla danych rodzajów papieru dostępnych na rynku.
Aby użyć konkretnego typu papieru, wybierz ten typ papieru i ustaw odpowiednie wartości ustawień w obszarze <Ustaw. zarządzania typem papieru>. Można również zarejestrować nowy, niestandardowy rodzaj papieru kopiując i edytując informacje zapisane w Bazie danych.
W dziale tym opisano, w jaki sposób wybrać odpowiedni rodzaj papieru, wprowadzając określony numer, który można sprawdzić w przewodniku Specialty Media Handling Guide.
Gdy użytkownik spróbuje zarejestrować rodzaj papieru pod tą samą nazwą papieru, która jest już zarejestrowana, to pojawi się stosowny komunikat i nie będzie można dokonać rejestracji.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przewodnika Specialty Media Handling Guide, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon.
1
Naciśnij (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  Ustawienia Papieru>  Ustaw. zarządzania typem papieru>
3
Naciśnij <Baza danych papieru>  <Wyb. w/g Nr.Papieru>
Można sortować elementy na liście zgodnie z datą rejestracji, nazwą, gramaturą w kolejności rosnącej i malejącej.
Szczegółowe informacje na temat wybranego papieru można wyświetlić wciskając klawisz <Szczegóły>.
Przyciskami [ ]/[ ] można zmienić stronę listy rodzajów papieru do wyboru.
4
Wprowadź numer papieru za pomocą klawiszy numerycznych naciśnij <OK>.
5
Naciśnij <OK>.
Zarejestrowany papier pojawi się na ekranie Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru.
A39S-069