<Ustawienia Wydruku Papieru>

Określ ustawienia wyjściowe papieru, które są wspólne dla wszystkich funkcji.
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko wtedy, gdy opcja ta jest zainstalowana.

<Output Tray Settings> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Dla każdej funkcji możesz zdefiniować tacę, na którą będą wyprowadzane wydruki. Ustawianie tacy wyprowadzającej dla uprzednio zadrukowanego papieru
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Tacki Wyprowadzającej>
<Tacka A>: <1 Kopiowanie>, <2 Kopiowanie>, <1 Dostęp do zapisanych plików>, <2 Dostęp do zapisanych plików>, <1 Drukarka>, <2 Drukarka>, <1 Odbiór>, <2 Odbiór>, <3 Odbiór>, <1 Inny>, <2 Inny>, <3 Inny>
<Tacka B>: <1 Kopiowanie>, <2 Kopiowanie>, <1 Dostęp do zapisanych plików>, <2 Dostęp do zapisanych plików>, <1 Drukarka>, <2 Drukarka>, <1 Odbiór>, <2 Odbiór>, <3 Odbiór>, <1 Inny>, <2 Inny>, <3 Inny>
<Tacka C>: <1 Odbiór>, <2 Odbiór>, <3 Odbiór>, <1 Inny>, <2 Inny>, <3 Inny>
Tak
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia Tacki Wyprowadzającej Układarki> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Tacę wyjściową układarki można określić, gdy podłączonych jest wiele układarek.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Tacki Wyprowadzającej Układarki>
<Tacka wyp. (Układar. b)>, <Tacka wyp. (Układar. a)>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Podaj maksymalną ilość arkuszy do załad. do podaj.> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Można określić maksymalną liczbę arkuszy ładowanych do układacza.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Podaj maksymalną ilość arkuszy do załad. do podaj.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Ustaw wartość: 1 do 2000 do 3000
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Można określić do 3000 arkuszy.
Jeżeli określona zostanie niemal maksymalna liczba arkuszy, drukowanie może zostać zatrzymane przed osiągnięciem określonego limitu ze względu na stan papieru (grubość lub zawinięcie).

<Auto. wypro. pap. na tackę ukła. po zak. zad.> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Jeżeli <Auto. wypro. pap. na tackę ukła. po zak. zad.> jest ustawione na <Włącz>, taca automatycznie przesunie się na zewnątrz układacza po zakończeniu zadania. Funkcja jest szczególnie przydatna, jeżeli usuwasz stos papieru po każdym zadaniu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Auto. wypro. pap. na tackę ukła. po zak. zad.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Jeśli urządzenie jest wyposażone w wiele tac wyjściowych oraz w urządzenie wykańczające, istnieje możliwość zmiany ustawień wybierania tacki.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli <Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.> jest ustawiony na <Włącz>, kolejność wyprowadzania dla tacki B jest ustawiana na <1>, tak że priorytet dla Tacki B nie może zostać zmieniony. Jednak jeśli kolejność wyprowadzania dla Tacki C jest ustawiona na <1> gdy dołączono „High Capacity Stacker-J”, priorytet jest nadawany Tacce C. <Output Tray Settings>
Jeśli <Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.> zostanie zmieniony z <Włącz> na <Wyłącz>, kolejność wyjściowa nie ulega zmianie. <Output Tray Settings>
<Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.> nie może być ustawiony podczas kopiowania lub drukowania.
Jeśli <Tryb Limit Funkcji> dla modułu wykańczania ustawiono na <Włącz>, <Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.> nie jest dostępny.
Po zaprogramowaniu funkcji Wykańczanie tace wyprowadzające przesuwają się do dołu, gdy tylko stos papieru przekroczy dopuszczalną liczbę arkuszy lub odpowiednią wysokość stosu. Kiedy liczba wydruków na tacy wyprowadzającej osiągnie dopuszczalny limit, wówczas kolejne wydruki będą automatycznie wyprowadzane na kolejną dostępną tacę. Kiedy na wszystkich dostępnych tacach osiągnięte zostaną dopuszczalne dla nich limity załadowania, drukowanie zostanie tymczasowo wstrzymane. Usuń z tac cały wyprowadzony papier. Tace przesuną się do góry i wznowione zostanie drukowanie.

<Przesuwanie Zadań> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Ta opcja pozwala zmienić miejsce wyprowadzania dla każdego zadania, gdy drukowanych jest kilka zadań jednocześnie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Przesuwanie Zadań>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Jobs>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Ta opcja pozwala wstawić określony papier na początku każdego zadania, gdy drukowanych jest kilka zadań jednocześnie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Oddzielanie Zadań Między Zadaniami>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmień> (wybierz źródło papieru)
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Ta opcja pozwala wstawić określony papier co określoną liczbę zestawów kopii w celu rozdzielenia zestawów. Po jej włączeniu papier jest wstawiany w przypadku drukowania z ustawieniem Układanie (Kolejność stron), Przesunięcie bądź Zszywanie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Oddzielanie Zadań Między Kopiami>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopie> (1 do 10 do 9999)
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmień> (wybierz źródło papieru)
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
W następujących przypadkach nie można wkładać arkuszy rozdzielających zadania pomiędzy zestawy kopii. Należy zwrócić uwagę, że dostępne funkcje i rodzaje papieru różnią się w zależności od zainstalowanych funkcji.
Jeżeli używasz trybu Grupowania, Broszury, Zszywania lub Zaginania.
Jeżeli używasz papieru z zakładkami.

<Sep. zadań po usunię. zacięcia pap. w układar.> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
W przypadku ponownego uruchomienia zadania drukowania po usunięciu zacięcia papieru w układarce tryb ten umożliwia wstawienie pustej strony przed pierwszą stroną każdego zadania drukowania z wybranego zasobnika papieru.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Sep. zadań po usunię. zacięcia pap. w układar.>
<Włącz>, <Wyłącz>
<Zmień>: Wybierz źródło papieru
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Różne For. Papieru dla Tacki Wyprowadz.> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Istnieje możliwość wyprowadzania papieru o różnym formacie na tę samą tacę modułu wykańczania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Różne For. Papieru dla Tacki Wyprowadz.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli jednocześnie zaprogramowane są tryb Różne formaty oryginałów oraz funkcja Zszywania, wtedy wydruki są zszywane oraz układane i to niezależnie od ustawień opcji Różne formaty papieru.
Jeżeli dla <Różne For. Papieru dla Tacki Wyprowadz.> ustawisz <Wyłącz>, może nastąpić zatrzymanie drukowania, kiedy pojawi się komunikat <Usuń papier z tacki wyprowadzającej.>. Aby wznowić drukowanie, należy usunąć cały papier z tacy wyprowadzającej.
Nawet, jeżeli dla <Różne For. Papieru dla Tacki Wyprowadz.> ustawisz <Wyłącz>, różne formaty papieru mogą być wyprowadzane na tę samą tacę, gdy na tacy znajduje się niewielka liczba arkuszy.

<Poł. dla wydr. pap. o różnej wielk. (Różn. szer.)> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Możesz wybrać czy użyć wyrównywania papieru po szerokości gdy do drukowania używany jest papier o różnych szerokościach.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Poł. dla wydr. pap. o różnej wielk. (Różn. szer.)>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli użyjesz papieru mniejszego niż STMTR nie będzie można wyrównać wyprowadzanego papieru.
Jeżeli dla <Poł. dla wydr. pap. o różnej wielk. (Różn. szer.)> ustawisz <Włącz>, urządzenie automatycznie zawiesi zadanie wydruku, gdy wyprowadzany jest papier o różnych szerokościach, tak aby można było usunąć wyprowadzany papier.
Jeżeli dla <Poł. dla wydr. pap. o różnej wielk. (Różn. szer.)> ustawisz <Włącz>, drukowanie czasowo zatrzymuje się, jeżeli wszystkie dostępne tace wyprowadzające osiągnęły swoje limity stosu. Jeżeli usuniesz wyprowadzony papier z tacek, tace przesuną się do góry i wznowione zostanie drukowanie.
Nawet, jeżeli dla <Poł. dla wydr. pap. o różnej wielk. (Różn. szer.)> ustawisz <Wyłącz>, można wyrównać papier, jeżeli używasz papieru o tej samej szerokości.

<Wymuszone wypro. nieuży. papieru z zakład.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Użytkownik może określić, czy urządzenie ma w wymuszony sposób wyprowadzać papier z zakładkami, który nie został zużyty.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wymuszone wypro. nieuży. papieru z zakład.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli dla <Wymuszone wypro. nieuży. papieru z zakład.> ustawiono <Włącz>, niewykorzystane w zadaniu arkusze papieru zostaną wyprowadzane z urządzenia w sposób wymuszony.
Przykład: Jeżeli liczbę zakładek ustalono na <5>, a urządzenie obliczyło, że potrzebuje siedmiu arkuszy papieru z zakładkami do ukończenia zadania drukowania, należy przygotować dwa zestawy papieru z zakładkami, każdy po pięć zakładek (w sumie 10). Dlatego też, jeżeli urządzenie wykorzysta jedynie siedem arkuszy, trzy z nich pozostaną wewnątrz.

<Nor./odwr. porządek wydruku zew. urz. wykańczające.> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Można zmienić kolejność wyprowadzania papieru z „High Capacity Stacker-J” do zewnętrznego modułu wykańczania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Nor./odwr. porządek wydruku zew. urz. wykańczające.>
<Normalny porządek>, <Odwrotny porządek>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Wydr. nad. do góry/nad. do dołu z zew. urz. wykań.> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Można określić, czy papier ma być wyprowadzany zadrukowaną stroną w górę/dół z „High Capacity Stacker-J” do zewnętrznego modułu wykańczania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wydr. nad. do góry/nad. do dołu z zew. urz. wykań.>
<Nadrukiem do góry>, <Nadrukiem do dołu>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Ustawienia dla imagePRESS Server są priorytetowe w tym trybie.

<Orientacja obrazu pod. wydruku zew. urządzenia wyk.> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Można zmienić zorientowanie obrazu dla papieru z „High Capacity Stacker-J” do zewnętrznego modułu wykańczania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Orientacja obrazu pod. wydruku zew. urządzenia wyk.>
<Nie obracać>, <Obrót o 180 Stopni>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Możesz określić, jak ma się zachować urządzenie, gdy zbyt duża liczba arkuszy uniemożliwia zszywanie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia>
<Róg/Podwójne>: <Drukuj bez zszywania>, <Anuluj drukowanie>
<Zszywanie na Środku>: <Drukuj bez zszywania>, <Anuluj drukowanie>
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
Aby uzyskać informacje na temat drukowania z wykorzystaniem zszywania, patrz Wykańczanie z wykorzystaniem zszywacza.

<Włącz wyrównanie dla zad. wydruku pojedyn. arkusza> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Wybranie <Włącz> w tym ustawieniu umożliwia wykonanie jednostronnych zadań drukowania z przesunięciem arkusza w następujących sytuacjach:
Zmiana jest określana gdy zostaje otrzymane zadanie
Drukowanie wielu kopii jest określane gdy zostaje otrzymane zadanie
 
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Włącz wyrównanie dla zad. wydruku pojedyn. arkusza>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Ustawienie to jest wyłączane dla zadań kopiowania.
A39S-0K3