Skrive inn tegn

Angi alfanumeriske tegn og talltaster på betjeningspanelet, eller tastene som vises på skjermen.

Skrive inn tegn med betjeningspanelet (Modell med berøringspanel)

Du kan skrive inn bokstaver, tall og symboler ved bruk av betjeningspanelet.
Typen tegn du kan skrive inn kan være begrenset, avhengig av elementet.
Hvis verdiområdet er begrenset, vises verdien du kan skrive inn i parentes ( ) ved siden av feltet der det skrives inn.
Tegntype
Berør [A/a/12] eller trykk på  når du vil bytte typen tegn som angis. Gjeldende, valgte tegntype vises med "A", "a” eller "12", over og til høyre for tekstfeltet.
Angi tegn, mellomrom og symboler
Angi tegn og symboler med talltastene. Følgende er brukbare taster og tegn som kan angis:
Du kan angi et mellomrom ved å flytte markøren til slutten av tegnene, og trykke på .
Når “A” eller “a” vises over og til høyre for testfeltet og du trykker på , vises symbolene.
Nøkkel
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Ikke tilgjengelig)
0
(mellomrom) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(Ikke tilgjengelig)
Slette tegn
Trykk på hvis du vil slette ett tegn.
Trykk på og hold inne hvis du vil slette tegn kontinuerlig.
Flytte markøren
Trykk på eller .
Skrive inn tall
Trykk på  eller . Du kan også bruke talltastene til å legge inn tall når viser på skjermen.

Angi tegn med tastene som vises på betjeningspanelet (5-linjers LCD-modell)

Bruk tastene på skjermen til å velge bokstaver og tall som du vil angi, og trykk på  når du vil angi tegnene.
Du kan angi bokstaver, tall og symboler.
Endre typen tegn
Trykk på [Endre tastemodus]  , velg tegntype og trykk så på .
Flytte markøren
Velg [] eller [] på skjermen og trykk så på .
Slette tegn
Trykk på []   på skjermen når du vil slette ett tegn.
Hvis [] eller [] ikke vises, vil det å trykke på []   slette alle tegnene.
Angi mellomrom
Trykk på [Mellomrom]  .
Du kan også angi et mellomrom ved å flytte markøren til slutten av tegnene og så trykke på [ .
9759-02H