[PDL-utvalg (Plug-n-Play)] (Modell med berøringspanel)

Angi hvilket sidebeskrivelsesspråk (PDL) som skal brukes når maskinen er koblet til datamaskinen med Plug and Play.
* Verdier uthevet i rødt er standardinnstillinger for hvert element.

[Nettverk]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Skriver] [PDL-utvalg (Plug-n-Play)]
Angi hvilket sidebeskrivelsesspråk (PDL) som skal brukes når maskinen er koblet til nettverket ved bruk av Plug and Play.
Hvis du vil koble til maskinen som faksmaskin, angir du [FAX] i denne innstillingen.
Hvis du vil koble til maskinen som UFR II-skriver, angir du [UFR II] i denne innstillingen.
[FAX]
[UFR II]
9759-08S