Изпращане на факс след телефонен разговор (ръчно изпращане)

Можете да изпратите факс след телефонен разговор. За да проведете телефонен разговор, е необходим външен телефон или допълнителен TELEPHONE 6 KIT. Този раздел описва как да изпратите факс след телефонен разговор.
При изпращане на факс по време на входящо повикване първо вдигнете слушалката, за да отговорите на повикването, и след това изпълнете стъпките по-долу. Не е необходимо да изпълнявате стъпки 4 и 5, за да проведете телефонен разговор.
Страниците, които могат да бъдат сканирани и изпратени за ръчно изпращане, са ограничени, както следва:
Когато оригиналът е поставен върху подаващото устройство, се сканира само едната страна.
Когато оригиналът е поставен върху стъклото, може да бъде изпратена само една страница от поставения оригинал.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
На операционния панел натиснете [Факс] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
Появява се екранът за факс.
3
Конфигурирайте настройките за сканиране на оригинал, ако е необходимо. Настройки за изпращане по факс на сканиран оригинал
4
Вдигнете слушалката.
5
Натиснете [Дестинация] и задайте местоназначението. Задаване на местоназначения (Модел със сензорен панел)
Въведете номера на факса с цифровите клавиши или изберете регистрирано местоназначение за извършване на телефонно обаждане.
6
След телефонния разговор помолете получателя да настрои факс устройството си за получаване на вашия факс.
7
Когато чуете звуков сигнал, натиснете и вдигнете слушалката.
Започва сканирането на оригинала.
За да отмените изпращането на факс, натиснете [Отказ] [Да]. Отказ на изпращането на факс
Факсът се изпраща, когато сканирането на оригинала приключи. Използвайте [Статус монитор], за да видите състоянието на изпращане и регистрационния файл. Проверка на състоянието и регистрационния файл за изпратени и получени факсове
Когато се появи [Формат на сканиране]
Изберете размера на поставения оригинал.
Дестинациите и настройките в Ръчно изпращане не остават в регистъра на заданията за TX.
975J-04Y