[Генериране на файл]

Посочете настройките за генериране на сканирани файлове.
* Стойностите в удебелен червен текст са настройките по подразбиране за всеки елемент.

[Настройки за изображение на изходен файл]

[Меню] [Настройки на функция] [Общи] [Генериране на файл]
Посочете гама стойността, използвана, когато сканиран файл се преобразува в YCbCr за предаване.
Задаването на гама стойност, която съвпада с тази на дисплея, използван от получателя, гарантира, че дисплеят на изображението е верен с оригинала.
[Гама стойност YCbCr изпращане]
[Гама 1,0]
[Гама 1,4]
[Гама 1,8]
[Гама 2,2]
За информация относно гама стойността на дисплея вижте ръководството за дисплея.
975J-08J