[Избор на PDL (Plug-n-Play)] (Модел със сензорен панел)

Задайте кой език за описание на страницата (PDL) да използвате, когато устройството е свързано към компютър чрез Plug and Play.
* Стойностите в удебелен червен текст са настройките по подразбиране за всеки елемент.

[Мрежа]

[Меню] [Настройки на функция] [Принтер] [Избор на PDL (Plug-n-Play)]
Задайте езика за описание на страницата (PDL), който да използвате, когато устройството е свързано към мрежов компютър чрез Plug and Play.
За да свържете устройството като факс устройство, задайте [FAX] за тази настройка.
За да свържете устройството като принтер UFR II, задайте [UFR II] за тази настройка.
[FAX]
[UFR II]
975J-08S