[Nastavení faxu] (Model s dotykovým panelem)

Zadejte nastavení pro odesílání faxů.
* Hodnoty vyznačené tučným červeným písmem jsou výchozí nastavení pro každou položku.
* [Nastavení faxu] se nemusí zobrazit v závislosti na modelu, nainstalovaných doplňcích a dalším nastavení.

[Změnit výchozí nastavení]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Změňte výchozí nastavení pro odesílání faxů. Změna výchozích nastavení
Po stisknutí tlačítka [Resetovat] na obrazovce odeslání faxu se nastavení vrátí na zde uvedené hodnoty.
[Rozlišení]
[200 x 100 dpi (Normální)]
[200 x 200 dpi (Jemné)]
[200 x 200 dpi (Foto)]
[200 x 400 dpi (Super jemné)]
[Sytost]
9 úrovní
[Ostrost]
7 úrovní

[Alarm vyvěšení]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Nastavte hlasitost tónu alarmu, který zazní, když je telefon nebo volitelné TELEPHONE 6 KIT připojeno k přijímači nebo je sluchátko ponecháno mimo pozici.
Přetažením posuvníku doprava se zvýší hlasitost.
Přetažením posuvníku zcela vlevo se ztlumí zvuk.
4 úrovně

[VYS. s ECM]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
ECM (Error Correction Mode — Režim korekce chyb) je funkce, která provádí kontroly a opravy. Pokud v průběhu přenosu snímku dojde k chybě, tato funkce zajistí, aby nedošlo k odeslání poškozených snímků. Zde můžete určit, zda se má funkce ECM u přenosů používat.
Pokud použijete funkci ECM, kontrola chyb se provádí na obou koncích komunikace, tedy u odesílatele i u příjemce. Z tohoto důvodu je nutné funkci ECM aktivovat také na straně příjemce.
Přenos s použitím funkce ECM může zpomalit komunikaci, protože během přenosu jsou prováděny kontroly a opravy. Vezměte také na vědomí, že i když je přenos s funkcí ECM aktivován, stále může docházet k chybám s ohledem na stav telefonních linek.
Aktivujte funkci ECM na příjmu do zařízení a snižte tak počet chyb, které se vyskytují při přijímání dat na straně zařízení. [PŘ. s ECM]
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Nastavit dobu prodlevy]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Stanovte počet sekund (dobu čekání) do prodlevy vložené mezi čísla.
Pokud odesíláte fax do zahraniční destinace, zadejte v tomto uvedeném pořadí mezinárodní přístupové číslo, kód země a faxové číslo. Pokud nedojde k propojení hovoru, vložte prodlevu mezi různá čísla.
Pokud se ani po vložení prodlevy nepodaří hovor spojit, změňte dobu prodlevy.
* V závislosti na vaší zemi nebo regionu nemusí být nastavení [Nastavit dobu prodlevy] dostupné, případně se může jeho obsah nebo výchozí nastavení lišit.
1 až 4 až 15 (s)

[Automatické opakování volby]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Určete, zda má zařízení automaticky opakovat volání, pokud se nepodaří navázat spojení například z důvodu obsazené linky.
Pokud nastavíte možnost Automatické opakování volby, můžete také zadat počet opakování volby a interval mezi opakovanými voláními. Také můžete určit, zda se má opakované volání provést i v případě, kdy dojde k chybě přenosu.
* V závislosti na zemi nebo oblasti se nastavení [Automatické opakování volby] nemusí zobrazit, případně se může lišit jeho obsah nebo výchozí nastavení.
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Počet opakování volby]
1 až 2 až 10 (krát)
[Interval opakování]
2 až 99 (min)
[Opak. volby při chybě]
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Zkontr. vyzváněcí tón před odesláním]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Určete, zda se má při odesílání faxu před vytočením zkontrolovat oznamovací tón.
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Nastavit čáru]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Zadejte číslo faxu zařízení, název jednotky a počet linek.
* Číslo faxu a název jednotky se odešlou příjemci jako informace o odesílateli. [ID VYS. terminálu]
[Uložit tel. číslo jednotky]
[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu] [Nastavit čáru]
Uložte faxové číslo zařízení. Změna čísla faxu a názvu jednotky
[Uložit název jednotky]
[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu] [Nastavit čáru]
Uložte název (název jednotky) odeslaný druhé straně. Změna čísla faxu a názvu jednotky
[Vybrat typ linky]
[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu] [Nastavit čáru]
Je-li zařízení připojené k soukromé pobočkové ústředně (PBX – Private Branch Exchange), nebo k lince, která je sdílená s domácím nebo firemním telefonem, k výběru typu linky nemusí dojít automaticky. V takovém případě vyberte možnost [Ruční] a zadejte typ linky.
* Je běžné, že po připojení zařízení k telefonní lince a jeho restartování se provede výběr linky automaticky. Konfigurace nastavení faxu (Průvodce nastavením faxu) (Model s dotykovým panelem)
* V závislosti na zemi nebo oblasti se nastavení [Vybrat typ linky] nemusí zobrazit, případně se může lišit jeho obsah nebo výchozí nastavení.
[Pulzní]
[Tónová]

[Počáteční rychlost VYS.]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
S ohledem na různé faktory, jako je například špatné připojení linky, může nějakou chvíli trvat, než se přenos zahájí. Pokud k tomu dojde, nastavte počáteční rychlost komunikace na nižší úroveň.
[33 600 bps]
[14 400 bps]
[9600 bps]
[7200 bps]
[4800 bps]
[2400 bps]

[Nastavení tl. R]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Je-li přístroj připojen prostřednictvím pobočky (PBX), je nutné nastavit metodu přístupu.
Pokud nastavíte zařízení na hodnotu [PBX], zobrazí se na obrazovce základních funkcí faxování tlačítko [R]. Pokud u tlačítka [R] zaregistrujete přístupové číslo externí linky, získáte k ní snadný přístup.
* Jestliže chcete, aby zařízení bylo připojeno prostřednictvím pobočky (PBX), vyberte možnost [PBX]. Nastavte funkci tlačítka [R] zobrazeného na obrazovce základních funkcí faxování na hodnotu [Předvolba] nebo [Zavěšení]. Vyberete-li možnost [Předvolba], uložte na další obrazovce kód předvolby. Zadejte kód předvolby pomocí číselných tlačítek, vyberte možnost [Prodleva] a poté možnost [Použít]. Pokud prodlevu nezadáte, kód předvolby se neuloží.
[PSTN]
[PBX]*1
[Předvolba]
Kód předvolby
[Zavěšení]
*1 V závislosti na zemi nebo oblasti se toto nastavení nemusí zobrazit, případně se může lišit jeho obsah nebo výchozí nastavení.

[Potvrdit zadané faxové číslo]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Určete, zda se má při zadávání faxového čísla pomocí číselných tlačítek zobrazit obrazovka pro opětovné zadání čísla. Potvrzení místa určení před odesláním
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Povolit ovladač faxu VYS.]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Určete, zda chcete povolit odesílání faxů z počítače (Faxování z počítače). Zakázání odesílání faxů z počítače
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Použít adresář ve stavu zavěšení]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Při ručním odesílání faxů zvolte [Vždy povolit], pomocí numerických kláves zadejte konkrétní číslo a poté zadejte místo určení registrované v adresáři.
[Nepovolit po použití numer. klávesnice]
[Vždy povolit]

[Omezit sekvenční vysílání]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Určete, zda chcete zakázat přenos faxu do více míst určení (sekvenční vysílání). Zakázání odesílání faxů do více míst určení
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Uložit cíl.výpisu do adresáře]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Určete, zda chcete omezit místa určení ve výpisu úloh VYS. tak, aby nemohla být registrována v adresáři. Zákaz ukládání protokolů s místy určení odesílání faxů do adresáře
[Povolit]
[Nepovolit]

[ID VYS. terminálu]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Určete, zda chcete zobrazovat informace o odesílateli, jako je datum a čas přenosu a faxové číslo zařízení v hlavičce faxů.
Pokud v tomto nastavení zvolíte [Zapnuto], můžete také určit umístění na stránce, kam se vytisknou údaje o odesílateli, a také označit faxové číslo.
Nastavte volbu [Poloha tisku] na [Oblast uvnitř obrazu] pro zarovnání polohy tisku s horním okrajem textu nebo obrázků na přenášených stránkách. Chcete-li vytisknout informace o odesílateli za horní část textu nebo obrázků na přenášených stránkách, zadejte možnost [Oblast vně obrazu].
Chcete-li zobrazit faxové číslo zařízení jako telefonní číslo, nastavte [Ozn. č. jako: TEL/FAX] na [TEL].
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Poloha tisku]
[Oblast uvnitř obrazu]
[Oblast vně obrazu]
[Ozn. č. jako: TEL/FAX]
[FAX]
[TEL]

[Auto. upravit rychlost komunikace VoIP]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Odeslat] [Nastavení faxu]
Pro zvýšení úrovně zabezpečení faxového přenosu a příjmu v komunikačních systémech VoIP, které jsou náchylné k chybám, zvolte u tohoto nastavení možnost [Zapnuto].
* Nastavením možnosti [Zapnuto] dojde ke snížení rychlosti komunikace.
[Vypnuto]
[Zapnuto]
99L1-08Y