Aktualizacja oprogramowania układowego (Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD)

Kiedy dodawane są nowe funkcje lub aktualizowana jest wersja oprogramowania, aktualizowane jest również oprogramowanie układowe urządzenia.
Sprawdź wersję oprogramowania układowego i zaktualizuj je za pośrednictwem Internetu lub komputera zgodnie ze środowiskiem użytkowania urządzenia.
: Może być zaktualizowane    : Nie może być zaktualizowane
Środowisko użytkowania urządzenia
Połączenie przez Internet
Połączenie przez komputer
Połączenie z przewodową siecią LAN
Połączenie z bezprzewodową siecią LAN
Połączenie USB
Uzyj IPv6
* Nie możesz aktualizować oprogramowania układowego w środowisku IPv6. Podłącz urządzenie do komputera przez USB i dokonaj aktualizacji z komputera.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania układowego przed jego aktualizacją, a następnie sprawdź wersję po aktualizacji, by przekonać się, czy aktualizacja została przeprowadzona poprawnie.
W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić wersję oprogramowania układowego za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić wersję oprogramowania układowego, możesz też użyć zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij . Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia zarządzania] [Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.] [Aktual. oprog. ukł.] .
Zostanie wyświetlony ekran [Aktual. oprog. ukł.].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [<Zaloguj>] .Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
3
Wybierz [Informacje o wersji], a następnie naciśnij .
Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania układowego.

Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem Internetu

Użyj panelu sterowania, aby zaktualizować oprogramowanie układowe za pośrednictwem Internetu. Nie możesz go aktualizować z komputera za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.
Wymagane są uprawnienia administratora. Po zaktualizowaniu oprogramowania układowego urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.
Wymagane czynności przygotowawcze
Podłącz urządzenie do Internetu. Konfiguracja sieci
1
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij . Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia zarządzania] [Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.] [Aktual. oprog. ukł.] .
Zostanie wyświetlony ekran [Aktual. oprog. ukł.].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [<Zaloguj>] . Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
3
Naciśnij [Z Internetu] [Tak] .
Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia aktualizacji oprogramowania układowego.
4
Na ekranie udzielania licencji naciśnij .
5
Naciśnij .
Rozpoczyna się pobieranie oprogramowania układowego.
Nie WYŁĄCZAJ urządzenia podczas jego ponownego uruchamiania lub podczas aktualizacji oprogramowania firmowego. Może to spowodować niepowodzenie aktualizacji.
Niepowodzenie aktualizacji może prowadzić do wyświetlenia komunikatu o błędzie podczas uruchamiania i w rezultacie do niemożności korzystania z urządzenia. W takim przypadku użyj dedykowanego oprogramowania firmowego do odzyskiwania danych, aby powtórzyć aktualizację z poziomu komputera. Aktualizacja oprogramowania układowego przez komputer
* Pobierz dedykowane oprogramowanie firmowe do odzyskiwania danych z witryny internetowej Canon odpowiedniej dla danego kraju / regionu.
https://global.canon/en/support

Aktualizacja oprogramowania układowego przez komputer

Aktualizuj oprogramowanie układowe z komputera podłączonego do urządzenia przez przewodową sieć LAN lub USB.
Wymagane czynności przygotowawcze
Pobierz na komputer przeprowadzający aktualizację najnowszą wersję oprogramowania układowego z witryny internetowej firmy Canon dla swojego kraju/regionu.
https://global.canon/en/support/

Sposób aktualizacji z komputera

Patrz „User Support Tool Operation Guide (Podręcznik obsługi narzędzia pomocy użytkownika)” dołączony do oprogramowania układowego.

Aby przełączyć urządzenie w stan oczekiwania na aktualizację (tryb pobierania)

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
Użyj następującej procedury. Nie możesz wykonać tej operacji za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Na panelu sterowania wybierz opcję [Menu] na ekranie [Główny] i naciśnij . Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia zarządzania]  [Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.]  [Aktual. oprog. ukł.] .
Zostanie wyświetlony ekran [Aktual. oprog. ukł.].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [<Zaloguj>] . Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
3
Naciśnij [Z komputera] [Tak] .
Przełącza urządzenie w tryb pobierania i wprowadza je w stan oczekiwania na aktualizację.
99L9-07R