Obrazovky zobrazené na ovládacom paneli

Nasledujúce obrazovky sú hlavné obrazovky na ovládacom paneli.
Obrazovka [Domov]
Táto obrazovka sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo [] na ovládacom paneli. Predvolene sa obrazovka [Domov] zobrazí po zapnutí napájania a ihneď po zatvorení obrazovky spúšťania a po prihlásení. Obrazovka [Domov]
Model s dotykovým panelom
Model s 5-riadkovým displejom LCD
Obrazovka [Monitor stavu]
Táto obrazovka sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo na ovládacom paneli alebo stlačíte položku [Monitor stavu] na obrazovke [Domov] a na iných miestach. Pomocou tejto obrazovky môžete skontrolovať informácie o zariadení, použitie a výpisy, nastavenia siete a informácie o chybách. Obrazovka [Monitor stavu]
Model s dotykovým panelom
Model s 5-riadkovým displejom LCD
Obrazovka [Ponuka]
Táto obrazovka sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo [Ponuka] na obrazovke [Domov] a na iných miestach alebo stlačíte tlačidlo [Ponuka]  na obrazovke [Domov]. Pomocou tejto obrazovky môžete konfigurovať rôzne nastavenia zariadenia.
Keď je nastavené ID správcu systému, prihlasovacia obrazovka sa môže zobraziť pri výbere určitých položiek. Len používatelia, ktorí poznajú ID a PIN správcu systému, sa môžu prihlásiť a zmeniť nastavenia.
Model s dotykovým panelom
Model s 5-riadkovým displejom LCD
Zobrazenie hlásenia
Hlásenia sa na obrazovke zobrazujú vtedy, keď sa vyskytnú chyby a zariadeniu chýba papier alebo toner v kazete s tonerom.
Ak je zobrazené riešenie problému, problém vyriešite pokynmi na obrazovke.
Ak riešenie problému nie je zobrazené, skontrolujte príčinu a riešenie s odkazom na hlásenie a chybový kód.
Zobrazí sa hlásenie
Zobrazí sa kód chyby
Príklad hlásenia na displeji:
Pri výskyte chyby
Model s dotykovým panelom
Model s 5-riadkovým displejom LCD
Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie
Keď je hlásenie príliš dlhé na to, aby sa na displeji zobrazilo naraz, môže sa rozdeliť na menšie segmenty a zobrazí sa striedavo.
Model s dotykovým panelom
Model s 5-riadkovým displejom LCD
Zmena zobrazenia obrazovky
Zobrazenie ovládacieho panela môžete zmeniť, napríklad zmenou jazyka a jednotiek, prípadne môžete zobraziť alebo skryť hlásenia. [Nastavenia zobrazenia]
Môžete meniť farby obrazovky a upravovať kontrast, aby bolo prezeranie obrazovky jednoduchšie. [Zjednodušenie ovládania]
Automatické odstránenie nastavení
Ak sa po určitej dobe nevykonajú žiadne úkony, nakonfigurované nastavenia na obrazovke sa predvolene odstránia a zobrazí sa obrazovka [Domov]. Môžete zmeniť čas do odstránenia nastavení, ako aj obrazovku, ktorá sa následne zobrazí.
[Čas automatického vynulovania]
[Funkcia po automatickom resete]
99LE-029