Vkladanie papiera do zásuvky na papier

Papier môžete vložiť správne tak, že zarovnáte vodiace lišty papiera na zásuvke na papier s papierom.
Ak používate obálky alebo papier s logami, dbajte na orientáciu vloženého papiera a na stranu, ktorá smeruje nahor.
Prípravy a orientácia pri vkladaní obálok
Orientácia pri vkladaní hlavičkového papiera
1
Otvorte predný kryt.
2
Posuňte vodiace lišty smerom von.
3
Prelistujte papier a zarovnajte okraje.
Prelistujte papier po malých dávkach a zarovnajte okraje poklepaním papiera na plochý povrch.
4
Vložte papier so stranou určenou na tlač lícom nadol.
Predvolene sa zobrazí obrazovka s potvrdením nastavení papiera. [Upozorniť na kontrolu nastavení papiera]
Vložte papier k zadnému okraju zásuvky.
Skontrolujte, či že vložený papier nepresahuje za čiaru limitu vkladania (). Ak papier presahuje čiaru limitu vkladania, papier sa môže podávať nesprávne, prípadne sa môže zaseknúť.
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (manuálna obojstranná tlač)
5
Zarovnajte vodiace lišty papiera podľa šírky a dĺžky papiera.
Zarovnané, ale príliš voľné alebo príliš tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo zaseknutie papiera.
6
Zatvorte kryt papiera.
7
Nadvihnite zarážku papiera.
8
Nastavte formát a typ papiera. Nastavenie veľkosti a typu papiera pre zásuvku na papier
Predvolene sú veľkosti papiera a typ zásuvky na papier nastavené na A4 a Bežný 2. Ak ste vložili papier s inou veľkosťou alebo typom, zmeňte nastavenia papiera.
99LE-02S