Nastavenie hlasitosti (Model s dotykovým panelom)

Môžete upraviť hlasitosť zvukov produkovaných zariadením.
Môžete tiež nastaviť, či má zariadenie zvukovo upozorňovať na úkony a stavy.

Nastavenie hlasitosti faxu

Môžete upraviť hlasitosť tónu vydávaného pri odosielaní a prijímaní faxov.
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe, akým sa nastavuje hlasitosť pomocou ovládacieho panela.
Hlasitosť je taktiež možné nastaviť pomocou funkcie Remote UI (Vzdialené používateľské rozhranie) v počítači. Riadenie zariadenia z počítača (vzdialené PR)
1
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] na obrazovke [Domov]. Obrazovka [Domov]
2
Stlačte položku [Predvoľby]  [Nastavenia hlasitosti].
Zobrazí sa obrazovka [Nastavenia hlasitosti].
3
Stlačte tlačidlo [Tón faxu].
4
Posunom jazdca doľava alebo doprava nastavte hlasitosť a stlačte tlačidlo [Použiť].
Nastavenie hlasitosti sa upraví.
Posunom jazdca doprava sa hlasitosť zvyšuje.
Posunom jazdca úplne doľava sa hlasitosť stlmí.

Nastavenie zvukov iných funkcií faxu

Môžete upraviť hlasitosť zvuku prichádzajúceho faxu a zvukov, ktoré vás upozornia na úspešné odoslanie a prijatie faxov a na úspešné naskenovanie originálov.
Môžete tiež nakonfigurovať nastavenia [Tón ukončenia VYS.], [Tón ukončenia PR.] a [Tón ukončenia skenovania] tak, aby sa zvuk vydával iba vtedy, keď sa vyskytne chyba.
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe, akým sa nastavuje hlasitosť pomocou ovládacieho panela.
Hlasitosť je taktiež možné nastaviť pomocou funkcie Remote UI (Vzdialené používateľské rozhranie) v počítači. Riadenie zariadenia z počítača (vzdialené PR)
1
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] na obrazovke [Domov]. Obrazovka [Domov]
2
Stlačte položku [Predvoľby]  [Nastavenia hlasitosti].
Zobrazí sa obrazovka [Nastavenia hlasitosti].
3
Vyberte položku, ktorej hlasitosť chcete upraviť.
[Tón zvonenia]
Úprava hlasitosti zvuku, ktorý vás upozorní na prichádzajúce faxy.
[Tón ukončenia VYS.]
Úprava hlasitosti zvuku, ktorý vás upozorní, že odosielanie faxu je dokončené.
[Tón ukončenia PR.]
Úprava hlasitosti zvuku, ktorý vás upozorní, že príjem faxu je dokončený.
[Tón ukončenia skenovania]
Úprava hlasitosti zvuku, ktorý vás upozorní, že skenovanie faxového originálu je dokončené.
4
Posunom jazdca doľava alebo doprava nastavte hlasitosť a stlačte tlačidlo [Použiť].
Posunom jazdca doprava sa hlasitosť zvyšuje.
Posunom jazdca úplne doľava sa hlasitosť stlmí.
Ak zvuk pri dokončení má zaznieť iba v prípade výskytu chyby, stlačte [Pri chybe] [Zap.].
5
Stlačte tlačidlo [Použiť].
Nastavenie hlasitosti sa upraví.

Nastavenie zvukov upozornení pre úkony a stavy

Taktiež môžete nastaviť, či bude zariadenie generovať zvuky, ktoré informujú používateľa o operáciách a stavoch (napríklad počas používania ovládacieho panela a detekcie chýb).
Táto časť opisuje spôsob konfigurácie nastavení pomocou ovládacieho panela.
Nastavenia môžete nakonfigurovať aj z počítača pomocou vzdialeného používateľského rozhrania. Riadenie zariadenia z počítača (vzdialené PR)
1
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] na obrazovke [Domov]. Obrazovka [Domov]
2
Stlačte položku [Predvoľby]  [Nastavenia hlasitosti].
Zobrazí sa obrazovka [Nastavenia hlasitosti].
3
Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.
4
Nastavte, či má zariadenie generovať zvuky oznámení. [Nastavenia hlasitosti] Obrazovka (Model s dotykovým panelom)
Ak chcete, aby zariadenie generovalo zvuky oznámení, vyberte možnosť [Zap.].
99LE-03K