Prijímanie faxov cez telefón (Vzdialené RX)

Vzdialené RX umožňuje používať numerické klávesy telefónu pripojeného k zariadeniu na prijímanie faxov vytočením vopred určeného čísla (ID vzdialeného RX).
Vzdialené RX ID je predvolene nastavené na [25]. Môžete ho zmeniť na číslo, ktoré si vyberiete. [Vzdialený PR.]
1
Keď zariadenie zazvoní, zdvihnite slúchadlo telefónu.
V prípade telefonického volania môžete toto volanie prijať.
2
Keď budete počuť pípnutie, vytočte Vzdialené RX ID pomocou numerických klávesov telefónu.
Zariadenie začne prijímať fax. Po dokončení príjmu sa fax automaticky vytlačí.
Ak nepočujete skupinu tónov pri zadávaní Vzdialeného RX ID, stlačte tlačidlo tónu (*) na telefóne a zadajte opäť Vzdialené RX ID.
3
Zaveste slúchadlo.
99LE-054