Položky ponuky Nastavenia

Táto časť popisuje položky dostupné v ponuke nastavení, ktorá sa zobrazí po stlačení položky [Ponuka] na obrazovke [Domov] na ovládacom paneli.
V ponuke nastavení môžete spúšťať funkcie a upravovať nastavenia podľa prevádzkového prostredia zariadenia alebo jeho používania.
Na zobrazenie alebo zmenu niektorých nastavení sú potrebné oprávnenia správcu. Zároveň upozorňujeme, že na to, aby sa zmenené nastavenia prejavili, môže byť potrebné reštartovať zariadenie.

Pozri tiež

Ak sa zobrazí prihlasovacia obrazovka
Ak bolo nastavené ID správcu systému, pri výbere určitých položiek sa môže zobraziť prihlasovacia obrazovka. Po zadaní požadovaných informácií a overení prihlásenia môžete zobraziť alebo zmeniť nastavenia.
Prihlásenie sa v zariadení
Ak je potrebné reštartovať zariadenie
Po zmene nastavení zariadenie reštartujte.
Reštartovanie zariadenie
Nastavenia, ktoré nie sú zahrnuté v ponukách
Položky nastavení papiera sa zobrazia po stlačení tlačidla [Nastav. papiera] na obrazovke [Domov].
Nastavenie veľkosti a typu papiera
Konfigurácia nastavení zo vzdialeného používateľského rozhrania
Položky ponuky nastavení možno zadávať aj z počítača pomocou vzdialeného používateľského rozhrania. Vo vzdialenom používateľskom rozhraní zadajte nastavenia v ponuke [Settings/Registration] na stránke portálu.
Položky, ktoré je možné zadať v ponuke [Settings/Registration] vo vzdialenom používateľskom rozhraní, sú takmer totožné s položkami v ponuke nastavení ovládacieho panela, ale existujú aj položky, ktoré je možné zadať len z ovládacieho panela alebo len vo vzdialenom používateľskom rozhraní. Zároveň upozorňujeme, že niektoré názvy položiek sa vo vzdialenom používateľskom rozhraní líšia.
Riadenie zariadenia z počítača (vzdialené PR)
Kontrola nastavení
Zoznam aktuálnych nastavení môžete skontrolovať ich vytlačením.
Tlač a prezeranie hlásení a zoznamov
99LE-07U