[Nastavenia správy]

Zadajte nastavenia pre správu používateľov zariadenia, systému a ďalších údajov.

[Správa používateľov]

[Ponuka] [Nastavenia správy]
Zaregistrujte a spravujte informácie o správcovi zariadenia.
[Správa používateľov]

[Správa zariadenia]

[Ponuka] [Nastavenia správy]
Zadajte a spravujte nastavenia informácií a operácií týkajúce sa hardvéru zariadenia.
[Správa zariadenia]

[Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér]

[Ponuka] [Nastavenia správy]
Zadajte a spravujte nastavenia informácií a operácií týkajúce sa softvéru zariadenia.
[Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér]

[Správa dát]

[Ponuka] [Nastavenia správy]
Spravujte alebo inicializujte uložené údaje a nastavenia zariadenia.
[Správa dát]

[Nastavenia zabezpečenia]

[Ponuka] [Nastavenia správy]
Zadajte a spravujte nastavenia zabezpečenia, ako sú funkcie overenia zariadenia a systému.
[Nastavenia zabezpečenia]

[Inicializovať všetky dáta/nastavenia]

[Ponuka] [Nastavenia správy]
Inicializáciou nastavení a zaregistrovaných údajov môžete resetovať zariadenie na výrobné nastavenia. Inicializácia nastavení a údajov
99LE-094