Rakstzīmju ievadīšana

Ievadiet burtciparu rakstzīmes, izmantojot taustiņus un ciparu taustiņus vadības panelī vai ekrānā parādītos taustiņus.

Rakstzīmju ievadīšana, izmantojot vadības paneli (Skārienpaneļa modelis)

Izmantojot vadības paneli, var ievadīt burtus, ciparus un simbolus.
Ievadīšanai pieejamo rakstzīmju tips var būt ierobežots atkarībā no vienuma.
Ja vērtību ievades diapazons ir ierobežots, vērtības, ko varat ievadīt, tiek rādītas iekavās ( ) blakus ievades laukam.
Rakstzīmju veids
Lai pārslēgtu ievadāmās rakstzīmes veidu, pieskarieties pie [A/a/12] vai nospiediet . Pašlaik izvēlētās rakstzīmes veidu apzīmē ar “A”, “a” vai “12”, kā tas parādīts iepriekš, un šī norāde atrodas pa labi no teksta ievades lauka.
Rakstzīmju, atstarpju un simbolu ievadīšana
Ievadiet rakstzīmes un simbolus, izmantojot ciparu taustiņus. Tālāk ir norādīti izmantojamie taustiņi un rakstzīmes, kuras var ievadīt.
Lai ievadītu atstarpi, pārvietojiet kursoru uz rakstzīmju virknes beigām un nospiediet .
Ja virs teksta ievades lauka vai tā labajā pusē tiek parādīts burts “A” vai “a” un nospiež , tiek parādīti simboli.
Taustiņš
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Nav pieejams)
0
(atstarpe) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(Nav pieejams)
Rakstzīmju dzēšana
Lai izdzēstu vienu rakstzīmi, nospiediet .
Lai dzēstu rakstzīmes nepārtraukti, nospiediet un turiet to nospiestu.
Kursora pārvietošana
Spiediet vai .
Ciparu ievadīšana
Spiediet vai . Ciparu taustiņus varat izmantot ciparu ievadīšanai, kad ekrānā tiek rādīts .

Rakstzīmju ievadīšana, izmantojot vadības panelī parādītos taustiņus (5 līniju LCD modelis)

Lai atlasītu ievadāmos burtus un ciparus, izmantojiet ekrānā redzamos taustiņus un pēc tam nospiediet , lai ievadītu rakstzīmes.
Var ievadīt burtus, ciparus un simbolus.
Rakstzīmju tipa mainīšana
Nospiediet [Pārslēgt ievades režīmu] , atlasiet rakstzīmes veidu un pēc tam nospiediet .
Kursora pārvietošana
Atlasiet ekrānā [] vai [] un pēc tam nospiediet .
Rakstzīmju dzēšana
Lai dzēstu vienu rakstzīmi, nospiediet ekrānā [] .
Ja [] vai [] netiek parādīts, nospiežot [] , visas rakstzīmes tiek dzēstas.
Atstarpju ievadīšana
Nospiediet [Atstarpe] .
.Atstarpi var arī ievadīt, pārvietojot kursoru rakstzīmju virknes beigās un nospiežot [.
99L8-02H