החלפת מחסנית הטונר

החלף את מחסנית התוף בזמן המתאים בהתאם להודעות שמופיעות ולפי שינוי באיכות ההדפסה.
לפני החלפת מחסניות הטונר, בדוק את אמצעי הזהירות בפנים‏הוראות בטיחות חשובות. מדריכים של המכשיר
אין לגעת במגעים () שבתוך המכשיר. הדבר עלול להוביל לתקלה.
הקפד להחזיק את מחסנית הטונר בידית.
הימנע משריטת משטח התוף () או מחשיפתו לאור. אין לגשת במגעים החשמליים () או בזיכרון של מחסנית הטונר ().

מתי להחליף את מחסנית הטונר

כאשר מופיעה הודעה על המסך של לוח ההפעלה או ממשק המשתמש המרוחק
עקוב אחר ההודעה על המסך כדי להכין מחסנית טונר חדשה ולהחליף את הישנה. אם תמשיך להשתמש במחסניות הטונר מבלי להחליף, איכות ההדפסה עלולה להיפגע.
אם לא הונפק אישור, מוצגת שגיאה בסטטוס בקשת הנפקת האישור:
מופיעה הודעה
כאשר איכות ההדפסה יורדת
אם התדפיסים מציגים אחד מהתסמינים שלהלן, מחסניות הטונר מתקרבות לסוף חייהן. מומלץ להחליף את מחסניות הטונר גם אם לא מופיעה הודעה.
מופיעים פסים
ההדפסה לא אחידה
מופיעים כתמי מריחה והתזות טונר
מופיעים כתמים לבנים
דהייה חלקית
כל הרקע מוחשך

לפני החלפת מחסנית הטונר

בצע את הפעולות הבאות לפני החלפת מחסנית הטונר. ההודעה על המסך עשויה להיעלם, ואיכות ההדפסה עשויה להשתפר.
1
הרם את לוח ההפעלה.
לפני הרמת לוח ההפעלה, בדוק את הדברים הבאים:
המזין או לוח הידוק מזכוכית סגור לגמרי.
אין מסמכי מקור עבים כמו ספרים המונחים על משטח הזכוכית.
  * שימוש בכוח מופרז כדי להרים את לוח ההפעלה עלול לגרום לתקלה.
2
סגור את מעצור הנייר ולאחר מכן פתח את מכסה הטונר.
3
הסר את מחסנית הטונר.
משוך אותו החוצה באיטיות, באותה הזווית כמו החריץ.
4
נער את מחסנית הטונר חמש או שש פעמים כדי לפזר באופן שווה את הטונר בתוך המחסנית.
היזהר לא לגעת במשטח התוף בתחתית מחסנית הטונר.
5
התקן את מחסנית הטונר.
החלק התחתון של מחסנית הטונר אינו מוגן. היזהר לא לחבוט בתחתית מחסנית הטונר במסגרת החריץ או בחלקים אחרים בעת ההתקנה.
6
סגור את מכסה הטונר.
7
הורד את לוח ההפעלה.

החלפת מחסנית הטונר

1
הרם את לוח ההפעלה.
לפני הרמת לוח ההפעלה, בדוק את הדברים הבאים:
המזין או לוח הידוק מזכוכית סגור לגמרי.
אין מסמכי מקור עבים כמו ספרים המונחים על משטח הזכוכית.
  * שימוש בכוח מופרז כדי להרים את לוח ההפעלה עלול לגרום לתקלה.
2
סגור את מעצור הנייר ולאחר מכן פתח את מכסה הטונר.
3
הסר את מחסנית הטונר.
משוך אותו החוצה באיטיות, באותה הזווית כמו החריץ.
4
הוצא את מחסנית הטונר החלופית מהאריזה על משטח ישר.
5
נער את מחסנית הטונר חמש או שש פעמים כדי לפזר באופן שווה את הטונר בתוך המחסנית.
6
הסר את מכסה המגן של מחסנית הטונר.
היזהר לא לגעת במשטח התוף בתחתית מחסנית הטונר.
7
התקן את מחסנית הטונר.
החלק התחתון של מחסנית הטונר אינו מוגן. היזהר לא לחבוט בתחתית מחסנית הטונר במסגרת החריץ או בחלקים אחרים בעת ההתקנה.
8
סגור את מכסה הטונר.
9
הורד את לוח ההפעלה.
99L4-09U