جلوگیری از ارسال اشتباه داده‌ها یا لو رفتن اطلاعات

ارسال سهوی فاکس به مقصد اشتباه یا رها کردن سند چاپ شده در دستگاه، خطر لو رفتن اطلاعات را به همراه دارد. علاوه بر آن، در حالی که ارسال فاکس از رایانه و استفاده از دستگاه‌های همراه آسان و ساده است، این موارد می‌توانند به خطاهای عملیاتی و دزدی اطلاعات منجر شوند.
برای اطمینان از استفاده ایمن از دستگاه، می‌توانید اقداماتی برای جلوگیری از ارسال اشتباه داده‌ها یا لو رفتن اطلاعات، بسته به وضعیت استفاده از عملکرد انجام دهید.
محدودسازی و تأیید مقصد
شما می‌توانید مقصدهای ارسال داده‌های اسکن و فاکس‌ها را محدود کنید، و هنگام ارسال این موارد، صفحه‌ای برای تأیید مقصد نمایش دهید.
محدود کردن مقصدهای موجود
تأیید مقصد پیش از ارسال
محدود کردن عملیات‌ها به‌صورت مناسب
شما می‌توانید هنگام ارسال فاکس یا استفاده از دستگاه‌های همراه، بخشی از یک عملکرد یا کل آن را محدود کنید.
محدودسازی ارسال فاکس
محدودسازی استفاده از دستگاه همراه
جلوگیری از وجود اسناد چاپ‌شده بدون مراقبت و دزدی اطلاعات
شما می‌توانید بدون انجام عملیات چاپ در همان لحظه، داده‌های چاپ ارسالی از رایانه یا فاکس‌های دریافتی را ذخیره کنید.
محدودسازی چاپ (‏مدل صفحه لمسی)
99L3-06L