امنیت

این دستگاه یک وسیله اطلاعاتی است که از عملکردهای ارتباطی استفاده و داده‌های مختلف را مدیریت می‌کند. بنابراین، ارائه اقداماتی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، هنگام استفاده از دستگاه در محیط شبکه، و همچنین ارائه اقداماتی برای مقابله با خطرات امنیتی مانند ارسال داده‌ها به صورت اشتباه و لو دادن اطلاعات، مهم است.
این دستگاه به عملکردها و تنظیمات مختلفی مجهز شده است تا این خطرات و آسیب‌پذیری‌ها را کاهش دهد. تنظیمات را پیکربندی کنید و از آن‌ها مطابق با محیط و شرایط استفاده خود به‌درستی استفاده کنید تا کارکرد دستگاه ایمن‌تر شود.
ایجاد یک سیستم سرپرستی
برای کار با دستگاه و پیکربندی تنظیمات، از یک حساب سرپرست استفاده کنید. با استفاده از سیستمی که در آن فقط سرپرست(های) مشخصی از شناسه و پین آگاه است، با دستگاه کار کنید.
تنظیم شناسه بخش و پین برای سرپرست
تنظیمات شبکه
اعمال تنظیمات امنیتی شبکه مطابق با محیط استفاده، می‌تواند خطر دسترسی غیرمجاز و لو رفتن اطلاعات را کاهش دهد.
محافظت از شبکه
مدیریت وضعیت استفاده
هنگام استفاده از عملکرد برای ارسال فاکس یا داده‌های اسکن شده، اقداماتی جهت جلوگیری از ارسال داده‌ها به صورت اشتباه یا لو دادن اطلاعات، لازم است. علاوه بر آن، استفاده از پین و داشتن تنظیمات محدودیت‌های استفاده، می‌تواند جلوی استفاده غیرمجاز از دفترچه آدرس و Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را بگیرد. انجام اقداماتی که شامل عملیات بر اساس وضعیت استفاده از دستگاه می‌شود، می‌تواند امنیت را بهبود بخشد.
جلوگیری از ارسال اشتباه داده‌ها یا لو رفتن اطلاعات
جلوگیری از استفاده غیرمجاز
99L3-064