[Special Processing]

از طیف وسیعی از فرآیندها برای حل مشکلات ناشی از عواملی مانند نوع کاغذ، مواد مورد استفاده یا شرایط آن استفاده کنید.
* مقادیری که با متن قرمز و برجسته نوشته شده است، تنظیمات پیش‌فرض برای هر مورد هستند.

[Special Paper Processing]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]
در شرایط زیر پردازش ویژه‌ای را برای کاغذ مشخص کنید:
اگر از کاغذ مخصوص استفاده می‌کنید
برای چاپ در پشت کاغذ چاپ شده
برای کاغذی با سطح زبر
اگر لبه پاکت نامه در پایین گیر کرده است
اگر کاغذ هنگام چاپ تاخورده شود
‎[Manual Back Side Print (2-Sided Only)]‎
[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]‏ [Special Paper Processing]
در صورت استفاده از کاغذی که از قبل روی آن چاپ شده است، چاپ در پشت آن می‌تواند کم‌رنگ به نظر برسد. اگر اینگونه شد، ممکن است بتوان با تعیین [On] برای آن منبع کاغذ، به نتایج چاپ بهتری دست یافت.
* هنگامی که این گزینه روی [On] تنظیم شده باشد، اگر مدتی از چاپ روی کاغذ گذشته باشد یا بسته به رطوبت محیط کار، ممکن است تغییراتی در کیفیت تصویر رخ دهد.
[Drawer 1‎]
[Off]
[On‎]
‎‏*1 بسته به مدل، گزینه‌های نصب شده و سایر تنظیمات، ممکن است نمایش داده نشود.
[Rough Surface Paper Mode]
[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]‏ [Special Paper Processing]
اگر از کاغذ زبر استفاده می‌کنید، ممکن است تصاویر چاپ‌شده کم‌رنگ به نظر برسند. اگر اینگونه شد، ممکن است بتوان با تعیین [On] برای آن منبع کاغذ، به نتایج چاپ بهتری دست یافت.
* تعیین کردن [On] در این تنظیمات، ممکن است منجر به کاهش سرعت چاپ یا ایجاد تغییرات در کیفیت تصویر شود.
[Drawer 1‎]
[Off]
[On‎]
[Envelope Flap Closing Prevention]
[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]‏ [Special Paper Processing]
بسته به نوع پاکت نامه و محیط کار، ممکن است در طول عملیات چاپ لبه پاکت نامه در پایین گیر کند. اگر این‌گونه شد، تعیین کردن [On] در این تنظیمات می‌تواند احتمال گیر کردن لبه‌های پاکت نامه در پایین را کاهش دهد.
* در صورت تنظیم این مورد روی [On]، تونر به‌صورت کامل روی کاغذ ثابت نمی‌شود و امکان کم‌رنگ بودن چاپ وجود دارد.
[Off]
[On‎]
[Paper Curl Correction]
[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]‏ [Special Paper Processing]
بسته به کاغذ مورد استفاده، ممکن است کاغذ در حین چاپ تا بخورد. اگر این‌گونه شد، تعیین [On] در این تنظیمات، می‌تواند جلوی تاخوردگی را بگیرد.
* انتخاب [On] در این تنظیم، ممکن است منجر به چاپ کم‌رنگ شود.
[Off]
[On‎]

[Reduce Ppr. Sticking at Output]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]
در چاپ دو طرفه چندین صفحه، ممکن است برگ‌های کاغذ به هم بچسبند. در این صورت، تعیین کردن [On] در این تنظیمات، می‌تواند احتمال چسبیدن صفحات کاغذ به هم را کاهش دهد.
* این تنظیم برای چاپ یک طرفه نیز مؤثر است.
[Off]
[On‎]

[High Humidity Mode]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]
چاپ در محیطی با رطوبت بالا ممکن است باعث تراکم چاپ غیریکنواخت شود. اگر اینگونه شد، ممکن است بتوان با تعیین [On] به نتایج چاپ بهتری دست یافت.
* تعیین [On] در این تنظیمات، می‌تواند منجر به تاری تصاویر و/یا متن در محیط‌های دارای رطوبت پایین شود.
[Off]
[On‎]

[Low Humidity Mode]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]
چاپ در محیط دارای رطوبت پایین ممکن است منجر به تاری تصاویر و/یا متن شود. در چنین موردی، ممکن است انتخاب [Mode 1] نتایج چاپ بهتری ارائه دهد. اگر این مورد جواب نداد، انتخاب [Mode 2] و سپس [Mode 3] را انتخاب کنید.
* فعال کردن این تنظیم ممکن است باعث کاهش تراکم یا چاپ کم‌رنگ در محیط مرطوب شود.
[Off]
[Mode 1‎]
[Mode 2‎]
[Mode 3‎]

[Reduce Ghosting 1]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]
اگر روی کاغذی با اندازه کوچک چاپ کنید و سپس به چاپ روی کاغذ با اندازه بزرگ‌تر ادامه دهید، ممکن است در بخش‌های چاپ‌نشده کاغذ، تصاویر سایه‌دار ظاهر شوند. در چنین موردی، ممکن است انتخاب [On] نتایج چاپ بهتری ارائه دهد.
* پس از انتخاب [On]، ممکن است سرعت چاپ کاهش یابد.
[Off]
[On‎]

[Prevent Fogging]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]
ممکن است نواحی سفید (خالی) در تصویر چاپ‌شده، تیره شوند. اگر اینگونه شد، تعیین [On] مشکل را حل می‌کند.
* هنگام انتخاب [On]، ممکن است تراکم چاپ کاهش یابد.
[Off]
[On‎]

[Reduce Toner Flaking]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]
بسته به نوع کاغذ و محیط کار، تونر در تصاویر چاپ شده ممکن است کنده شود. اگر اینگونه شد، ممکن است بتوان با تعیین [Mode 1] در این تنظیمات، به نتایج چاپ بهتری دست یافت. اگر با این کار مشکل حل نشد، [Mode 2] را مشخص کنید.
* فعال کردن این تنظیمات ممکن است منجر به ایجاد سایه در نواحی خالی شود.
[Off]
[Mode 1‎]
[Mode 2‎]

[Correct Paper Conveyance]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]
چاپ مداوم ممکن است باعث گیرکردن مکرر کاغذ شود. در چنین موردی، ممکن است تعداد دفعات گیر کردن کاغذ با انتخاب [On] کاهش یابد.
* پس از انتخاب [On]، ممکن است سرعت چاپ کاهش یابد.
[Off]
[On‎]

[Talc Paper Mode]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]
هنگامی که از کاغذی با گردو‌خاک زیاد استفاده می‌کنید، ممکن است تصویر چاپ‌شده کم‌رنگ شود یا خطوطی در آن ظاهر شوند. در چنین موردی، ممکن است انتخاب [On] نتایج چاپ بهتری ارائه دهد.
* هنگام انتخاب [On]، ممکن است کیفیت چاپ تحت تأثیر قرار بگیرد.
[Off]
[On‎]

[Correct Blurry Image for Copy]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]
بسته به نوع کاغذ و محیط کار، ممکن است نوشتار یا تصاویر کپی‌شده تار به نظر برسند. در این صورت، ممکن است انتخاب [Mode 1] نتایج کپی را بهبود ببخشد. اگر این مورد جواب نداد، انتخاب [Mode 2] و سپس [Mode 3] را انتخاب کنید.
[Off‎]
[Mode 1]
[Mode 2‎]
[Mode 3‎]

[Correct Blurry Image]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]
ممکن است لکه‌هایی روی کاغذ چاپ‌شده ظاهر شوند. در چنین موردی، ممکن است انتخاب [Mode 1] نتایج چاپ بهتری ارائه دهد. اگر این مورد جواب نداد، [Mode 2] را انتخاب کنید.
[Off‎]
[Mode 1]
[Mode 2‎]

[Transfer Adjustment Mode]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]
بسته به کاغذ مورد استفاده، ممکن است چاپ در محیط مرطوب غیریکنواخت به نظر برسد. در چنین موردی، ممکن است انتخاب [Mode 1] نتایج چاپ بهتری ارائه دهد. اگر این مورد جواب نداد، [Mode 2] را انتخاب کنید.
* هنگامی که این تنظیم فعال شود، ممکن است تراکم چاپ در محیطی با رطوبت کم متفاوت باشد.
[Off]
[Mode 1‎]
[Mode 2‎]

[Reduce Faint Print After Replacing Cart.]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]
بلافاصله پس از نصب کارتریج تونر جایگزین جدید، چاپ ممکن است محو شود. اگر اینگونه شد، ممکن است بتوان با تعیین [On] در این تنظیمات، به نتایج چاپ بهتری دست یافت. این تنظیمات دفعه بعدی که کارتریج تونر تعویض شود، اعمال می‌شوند.
* انتخاب [On]، باعث خواهد شد که تأخیر بین تعویض کارتریج تونر و امکان چاپ بیشتر از حد معمول شود.
[Off]
[On‎]
99L3-088