چاپ انجام نمی‌شود (LAN سیمی)

با بررسی موارد زیر عیب‌یابی کنید.
آیا درگاه چاپگر رایانه درست پیکربندی شده است؟ (Windows)
در صورتی که تنظیمات به‌درستی پیکربندی نشده‌اند، آن‌ها را تغییر دهید. اگر درگاهی در دسترس نیست، یک درگاه جدید اضافه کنید.
مشاهده درگاه چاپگر
پیکربندی درگاه چاپگر (Windows)
آیا می‌توانید به Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) دسترسی داشته باشید؟
اگر نمی‌توانید به Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) دسترسی داشته باشید، ممکن است تنظیمات دیوار آتش دستگاه اشتباه باشد و از برقراری ارتباط با رایانه جلوگیری کند.
از روش زیر برای غیرفعال کردن تنظیمات دیوار آتش با پنل عملیات پیروی کنید و سپس با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مجدداً دیوار آتش را پیکربندی کنید.
امتیازات سرپرست لازم است. برای اعمال این تنظیمات باید دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کرد.
‏مدل صفحه لمسی
1
تنظیمات دیوار آتش را غیرفعال کنید.
برای غیرفعال کردن فیلتر آدرس IPv4
صفحه [Home] در پنل عملیات [Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]‏ [Firewall Settings]‏ [IPv4 Address Filter]‏ [Outbound Filter] یا [Inbound Filter]‏ [Off]‏ دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید.
برای غیرفعال کردن فیلتر آدرس IPv6
صفحه [Home] در پنل عملیات [Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]‏ [Firewall Settings]‏ [IPv6 Address Filter]‏ [Outbound Filter] یا [Inbound Filter]‏ [Off]‏ دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید.
برای غیرفعال کردن فیلتر آدرس MAC
صفحه [Home] در پنل عملیات [Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]‏ [Firewall Settings]‏ [MAC Address Filter]‏ [Outbound Filter] یا [Inbound Filter]‏ [Off]‏ دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید.
2
دیوار آتش را به‌صورت صحیح پیکربندی کنید. تنظیم دیوار آتش
‏5 مدل LCD خط
1
تنظیمات دیوار آتش را غیرفعال کنید.
برای غیرفعال کردن فیلتر آدرس IPv4
صفحه [Home] در پنل عملیات [Menu]‏  [Preferences]‏   [Network]‏  [Firewall Settings]‏  [IPv4 Address Filter]‏  [Outbound Filter] یا [Inbound Filter]‏  [Off]‏  دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید.
برای غیرفعال کردن فیلتر آدرس IPv6
صفحه [Home] در پنل عملیات [Menu]‏  [Preferences]‏   [Network]‏  [Firewall Settings]‏  [IPv6 Address Filter]‏  [Outbound Filter] یا [Inbound Filter]‏  [Off]‏  دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید.
برای غیرفعال کردن فیلتر آدرس MAC
صفحه [Home] در پنل عملیات [Menu]‏  [Preferences]‏   [Network]‏  [Firewall Settings]‏  [MAC Address Filter]‏  [Outbound Filter] یا [Inbound Filter]‏  [Off]‏  دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید.
2
دیوار آتش را به‌صورت صحیح پیکربندی کنید. تنظیم دیوار آتش
نصب دوباره درایور چاپگر
درایور نصب شده را پاک و آن را مجدداً نصب کنید.
برای کسب جزئیات بیشتر در مورد حذف و نصب درایورها، دفترچه راهنمای درایور را در سایت دفترچه راهنمای آنلاین مشاهده کنید.
https://oip.manual.canon/
آیا از یک نرم‌افزار محلی استفاده می‌کنید؟
در صورت استفاده از نرم‌افزار محلی، مانند نرم‌افزار امنیتی، آن را غیرفعال و مجدداً برای چاپ اقدام کنید.
آیا می‌توانید از رایانه دیگری در همان شبکه عملیات چاپ را انجام دهید؟
در صورتی که نمی‌توانید از رایانه دیگری عملیات چاپ را انجام دهید، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید. اگر مشکل ادامه داشت
99L3-0CH