Εισαγωγή χαρακτήρων

Εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες με τα πλήκτρα και τα αριθμητικά πλήκτρα του πίνακα λειτουργίας ή με τα πλήκτρα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εισαγωγή χαρακτήρων με χρήση του πίνακα λειτουργίας (Μοντέλο Οθόνης Αφής)

Από τον πίνακα λειτουργίας μπορείτε να εισαγάγετε γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.
Ο τύπος των χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε μπορεί να περιορίζεται ανάλογα με το στοιχείο.
Εάν το εύρος εισαγωγής μιας τιμής είναι περιορισμένο, η τιμή που μπορείτε να εισαγάγετε εμφανίζεται σε παρενθέσεις ( ) δίπλα στο πεδίο εισαγωγής.
Τύπος χαρακτήρα
Πατήστε το [A/a/12] ή πατήστε  για να αλλάξετε τον τύπο του χαρακτήρα που εισαγάγατε. Ο τρέχων επιλεγμένος τύπος χαρακτήρων υποδεικνύεται με τα σύμβολα «A», «a» ή «12» που εμφανίζονται πάνω και δεξιά από το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
Εισαγωγή χαρακτήρων, κενών διαστημάτων και συμβόλων
Εισαγάγετε χαρακτήρες και σύμβολα, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Ακολουθούν τα πλήκτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι χαρακτήρες που μπορούν να εισαχθούν:
Μπορείτε να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα, μετακινώντας τον δρομέα στο τέλος των χαρακτήρων και πατώντας .
Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «Α» ή «a» επάνω και δεξιά από το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πατήσετε , εμφανίζονται σύμβολα.
Κλειδί
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Μη διαθέσιμο)
0
(διάστημα) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(Μη διαθέσιμο)
Διαγραφή χαρακτήρων
Πατήστε , για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα.
Πατήστε παρατεταμένα το , για να διαγράφετε συνεχώς χαρακτήρες.
Μετακίνηση του δρομέα
Πατήστε ή .
Εισαγωγή αριθμών
Πατήστε  ή . Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε αριθμούς, όταν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη .

Εισαγωγή χαρακτήρων με χρήση των πλήκτρων που εμφανίζονται στον πίνακα λειτουργίας (Μοντέλο LCD 5 γραμμών)

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε τα γράμματα και τους αριθμούς που θέλετε να εισαγάγετε και κατόπιν πατήστε  για να εισαχθούν οι χαρακτήρες.
Μπορείτε να εισαγάγετε γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.
Αλλαγή του τύπου χαρακτήρων
Πατήστε [Αλλαγή Κατάστασης Εισαγωγής] , επιλέξτε τον τύπο χαρακτήρα και πατήστε .
Μετακίνηση του δρομέα
Επιλέξτε [] ή [] στην οθόνη και κατόπιν πατήστε .
Διαγραφή χαρακτήρων
Πατήστε [] στην οθόνη για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα.
Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο [] ή [] και πατήσετε [] θα διαγραφούν όλοι οι χαρακτήρες.
Εισαγωγή διαστημάτων
Πατήστε [Διάστημα] .
Μπορείτε να εισαγάγετε διάστημα και αν μετακινήσετε τον δρομέα στο τέλος των χαρακτήρων και πατήσετε [.
99JY-02H