Καθαρισμός της επιφάνειας της συσκευής

Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια της συσκευής για να τη διατηρείτε καθαρή. Επιπλέον, απομακρύνετε τη σκόνη από τις οπές εξαερισμού, για να διασφαλίσετε τον επαρκή αερισμό και την ψύξη του εσωτερικού της συσκευής.
1
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τροφοδοσίας. Απενεργοποίηση της συσκευής
Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή θα διαγραφούν τα δεδομένα που βρίσκονται σε αναμονή για εκτύπωση.
2
Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής και τις οπές εξαερισμού.
Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο σε νερό ή σε αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό και στραγγισμένο.
Για να δείτε τη θέση των οπών εξαερισμού, ανατρέξτε στα ονόματα εξαρτημάτων στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Μπροστινή πλευρά
3
Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν εντελώς.
4
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Ενεργοποίηση της συσκευής
99JY-09H