การเปิดและปิดเครื่อง

ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดและปิดเครื่องด้วยตนเอง
คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการดำเนินงานใด ๆ หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง
98CK-022