การเปลี่ยนโหมด RX แฟกซ์และการตั้งค่าการดำเนินการเมื่อรับแฟกซ์

คุณสามารถเปลี่ยนโหมด RX จากการตั้งค่าเริ่มต้น
เมื่อเปิดใช้งาน [แฟกซ์/โทรศัพท์ (สลับอัตโนมัติ)] เพื่อที่จะได้ทราบว่าการโทรเข้าคือแฟกซ์หรือไม่ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าต่างๆ เช่น ระยะเวลาของสัญญาณเรียกเข้า
ใช้แผงการดำเนินงานเพื่อกำหนดการตั้งค่า คุณไม่สามารถกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
1
ในแผงการดำเนินงาน ให้กด [แฟกซ์] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
กด [โหมดรับ:]
หน้าจอ [โหมดรับ] จะปรากฏขึ้นมา
3
เลือกโหมด RX
เมื่อใช้โทรศัพท์โดยไม่เชื่อมต่อกับเครื่อง
เลือก [อัตโนมัติ] ใช้กับแฟกซ์เท่านั้น
เครื่องจะรับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ
ไม่สามารถตอบสายโทรศัพท์เรียกเข้า
เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ปกติ
เมื่อรับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ
เลือก [แฟกซ์/โทรศัพท์ (สลับอัตโนมัติ)] เปิดใช้งานทั้งแฟกซ์และโทรศัพท์
เครื่องจะรับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ
เมื่อมีสายโทรศัพท์เรียกเข้า เครื่องจะส่งเสียงสัญญาณเรียกเข้า ให้ยกหูโทรศัพท์เพื่อรับสาย
เมื่อรับแฟกซ์ด้วยตนเอง
เลือก [ด้วยตนเอง] เปิดใช้งานทั้งแฟกซ์และโทรศัพท์
เครื่องจะส่งเสียงสัญญาณเรียกเข้าในขณะที่รับแฟกซ์และสายโทรศัพท์เรียกเข้า
หากคุณได้ยินเสียงสัญญาณเรียกเข้าของแฟกซ์เมื่อยกหูโทรศัพท์ ให้รับแฟกซ์ด้วยตนเอง การรับแฟกซ์
คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อรับแฟกซ์โดยอัตโนมัติหลังจากที่เครื่องส่งเสียงสัญญาณเรียกเข้าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง [สลับเป็นการรับอัตโนมัติ]
เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
เลือก [เครื่องตอบรับ] เปิดใช้งานทั้งแฟกซ์และโทรศัพท์
เครื่องจะรับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ
เมื่อรับสายโทรศัพท์ สามารถใช้ฟังก์ชันเครื่องตอบรับอัตโนมัติเพื่อบันทึกข้อความได้ คุณสามารถรับสายโดยยกหูโทรศัพท์ก่อนเริ่มการบันทึก
* ตั้งค่าเครื่องตอบรับอัตโนมัติเพื่อให้ฟังก์ชันการบันทึกเปิดใช้งานหลังจากที่เครื่องส่งเสียงสัญญาณเรียกเข้าหนึ่งหรือสองครั้ง
* เมื่อบันทึกข้อความของคุณ ขอแนะนำให้คุณเงียบไว้ประมาณสี่วินาที หรือเก็บข้อความทั้งหมดไว้ภายใน 20 วินาที
4
ตั้งระยะเวลาสัญญาณเรียกเข้าและการดำเนินการเมื่อได้รับแฟกซ์ แล้วกด [นำไปใช้]
กำหนดค่านี้เมื่อเลือก [แฟกซ์/โทรศัพท์ (สลับอัตโนมัติ)] ไว้สำหรับโหมด RX หากคุณเลือกโหมด RX แบบอื่น ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนนี้
[เวลาเริ่มส่งเสียง]
กำหนดเวลาเพื่อให้ทราบว่าการโทรเข้านั้นเป็นแฟกซ์หรือการติดต่อทางโทรศัพท์ เครื่องจะไม่ส่งสัญญาณเรียกเข้าในเวลานี้
การรับแฟกซ์จะเริ่มต้นเมื่อเครื่องระบุว่าการโทรนั้นเป็นแฟกซ์
[เวลาเสียงเรียกเข้า]
กำหนดเวลาของสัญญาณเรียกเข้าสำหรับการโทรเข้าเพื่อให้ทราบว่าการโทรเข้านั้นไม่ใช่แฟกซ์
[การกระทำหลังเสียงสัญญาณ]
เลือกการดำเนินการที่จะต้องทำเมื่อไม่ได้ยกหูโทรศัพท์ในขณะที่สัญญาณเรียกเข้าดังขึ้น
เลือก [สิ้นสุด] เพื่อตัดการโทร หรือเลือก [รับ] เพื่อรับแฟกซ์
การเชื่อมต่อโทรศัพท์
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ ให้ใช้ขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ ขั้นตอนที่ 4: การเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์
[สลับเครือข่าย]
ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ [สลับเครือข่าย] จะปรากฏขึ้นเป็นโหมด RX ในโหมดนี้ เครื่องจะแยกความแตกต่างระหว่างการรับสายโทรศัพท์และแฟกซ์ หากต้องการใช้โหมดนี้ คุณต้องสมัครใช้บริการสวิตช์เครือข่าย
คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องกับโทรศัพท์ภายนอกล่วงหน้า
Telstra FaxStream. Duet (เฉพาะสำหรับออสเตรเลีย)
ในออสเตรเลีย บริษัท Telstra มีบริการ FaxStream. Duet หากคุณสมัครใช้งานบริการนี้ จะมีการกำหนดหมายเลขให้กับสายโทรศัพท์ของคุณสองชุด: ชุดหนึ่งสำหรับแฟกซ์และอีกชุดหนึ่งสำหรับโทรศัพท์ เมื่อมีการโทรเข้าหมายเลขแฟกซ์ เครือข่ายจะส่งเสียงเรียกเข้าที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเครื่องของคุณจะทราบและจัดการเป็นการโทรเข้าแฟกซ์ หากเป็นการโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายจะส่งเสียงเรียกเข้าที่แตกต่างออกไป เพื่อให้การโทรเข้านั้นได้รับการจัดการเป็นโทรศัพท์ ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีความล่าช้าในการสลับที่ฝั่งของผู้โทร โปรดติดต่อ Telstra เพื่อขอข้อมูลการเชื่อมต่อ
- เสียงเรียกเข้าสามครั้ง (สั้น-สั้น-สั้น) สำหรับการรับแฟกซ์
- มีเสียงเรียกเข้าสั้นๆ สามครั้งในระยะห่างที่สม่ำเสมอ
- เสียงเรียกเข้าใดๆ ที่ไม่ใช่เสียงเรียกเข้าสามครั้ง (ขึ้นอยู่กับสวิตช์บอร์ดของคุณ) เป็นเสียงเรียกเข้าสำหรับการสนทนาโทรศัพท์
คุณต้องสมัครใช้บริการ FaxStream ก่อน
Telecom FaxAbility (เฉพาะสำหรับนิวซีแลนด์)
ในนิวซีแลนด์ บริษัท Telecom N.Z. มีบริการ FaxAbility บริการนี้อนุญาตให้คุณกำหนดหมายเลขสองชุดให้กับสายของคุณ: ชุดหนึ่งสำหรับแฟกซ์และอีกชุดหนึ่งสำหรับโทรศัพท์ เมื่อมีการโทรเข้าหมายเลขแฟกซ์ เครือข่ายจะส่งเสียงเรียกเข้าที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเครื่องของคุณจะทราบและจัดการเป็นการโทรเข้าแฟกซ์โดยอัตโนมัติ หากเป็นการโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายจะส่งเสียงเรียกเข้าที่แตกต่างออกไป เพื่อให้การโทรเข้านั้นได้รับการจัดการเป็นโทรศัพท์ ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีความล่าช้าในการสลับที่ฝั่งของผู้โทร โปรดติดต่อ Telecom เพื่อขอข้อมูลการเชื่อมต่อ
คุณต้องสมัครใช้บริการ FaxAbility ก่อน
98CK-04L