การเตรียมส่งและรับแฟกซ์

ในการส่งและรับแฟกซ์ด้วยเครื่อง คุณต้องใช้แผงการดำเนินงาน (คำแนะนำติดตั้งแฟกซ์) เพื่อกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ การกำหนดการตั้งค่าแฟกซ์ (คำแนะนำติดตั้งแฟกซ์) (รุ่นแผงสัมผัส)
เมื่อส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์
คุณต้องเตรียมการที่จำเป็นในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ใช้ส่งแฟกซ์
การเตรียมส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์
ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่กำหนดไว้ด้วยคู่มือการตั้งค่าแฟกซ์ทีละรายการได้
การเปลี่ยนโหมด RX แฟกซ์และการตั้งค่าการดำเนินการเมื่อรับแฟกซ์
การเปลี่ยนหมายเลขแฟกซ์และชื่อหน่วย
ข้อมูลของผู้ส่ง รวมทั้งวันที่และเวลาที่ส่ง และหมายเลขแฟกซ์ของเครื่อง จะถูกพิมพ์พร้อมกับข้อมูลแฟกซ์ที่ปลายทาง คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการพิมพ์และเครื่องหมายที่เพิ่มไปยังหมายเลขแฟกซ์ หรือเลือกที่จะไม่พิมพ์สิ่งนี้ [ID เครื่องปลายทางการส่ง]
หากต้องการส่งต่อหรือบันทึกแฟกซ์ที่ได้รับโดยอัตโนมัติ คุณต้องกำหนดการตั้งค่าแยกต่างหาก การส่งต่อแฟกซ์และการกำหนดการตั้งค่าการสำรองข้อมูล
98CK-04J