การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องโดยตรง (Direct Connection)

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องโดยตรงผ่าน Wi-Fi คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์ LAN แบบไร้สาย คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยตนเองทุกครั้งที่ใช้เครื่อง
ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่โดยตรง ให้ใช้แผงการดำเนินงานเพื่อสั่งการให้เครื่องอยู่ในสถานะรอคอย แล้วค้นหาเครื่องจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถัดไป ให้ใส่คีย์เครือข่ายเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่อง
ตามค่าเริ่มต้น สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องได้โดยตรงทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น การตั้งค่า SSID คงที่และคีย์เครือข่ายจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้สูงสุดห้าเครื่องพร้อมกัน
การเตรียมการที่จำเป็น
เตรียมการต่างๆ เช่น การเปิดใช้งานฟังก์ชัน Direct Connection บนเครื่อง การเตรียมการสำหรับ Direct Connection

รุ่นแผงสัมผัส

1
ในแผงการดำเนินงาน ให้กด [พอร์ทัลอุป กรณ์เคลื่อนที่] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
หน้าจอ [พอร์ทัลอุป กรณ์เคลื่อนที่] จะปรากฏขึ้นมา
2
กด [เริ่ม]
เครื่องจะเข้าสู่สถานะรอคอยสำหรับ Direct Connection
ภายใน 5 นาทีหลังจากที่กด [เริ่ม] คุณต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เมื่อ [เชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ คุณต้องการเชื่อมต่อ] ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
เมื่อ [อุปกรณ์ไร้สายที่เชื่อมต่อโดยใช้การ เชื่อมต่อโดยตรงถึงจำนวนสูงสุด แล้ว] แสดงขึ้นมา คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องใหม่ได้จนกว่าจะยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่ หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้กด [OK]  [ยกเลิกเชื่อมต่อ]
* ตามค่าเริ่มต้น สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องได้โดยตรงทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
3
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่โดยตรง
1
ตรวจสอบ SSID และคีย์เครือข่ายของเครื่องที่แสดงขึ้นบนหน้าจอของแผงการดำเนินงาน
2
ในการตั้งค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เลือก SSID ของเครื่อง และใส่คีย์เครือข่าย
หน้าจอ [พอร์ทัลอุป กรณ์เคลื่อนที่] จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
ตามค่าเริ่มต้น สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องได้โดยตรงทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น [อุปกรณ์ไร้สายที่เชื่อมต่อโดยใช้การ เชื่อมต่อโดยตรงถึงจำนวนสูงสุด แล้ว] จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำหนดการตั้งค่า Wi-Fi โปรดดูคู่มือของอุปกรณ์เคลื่อนที่
4
เมื่อคุณดำเนินงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้กด [ยกเลิกเชื่อมต่อ]
การเชื่อมต่อโดยตรงจะสิ้นสุดลง
หากมีอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องที่เชื่อมต่อ อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ

รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด

1
ในแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [พอร์ทัลอุปกรณ์เคลื่อนที่] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด  หน้าจอ [Home]
หน้าจอ [พอร์ทัลอุปกรณ์เคลื่อนที่] จะปรากฏขึ้นมา
2
เลือก [<เชื่อมต่อ>] แล้วกด
เครื่องจะเข้าสู่สถานะรอคอยสำหรับ Direct Connection
ภายใน 5 นาทีหลังจากที่กด [<เชื่อมต่อ>] คุณต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เมื่อ [เชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ คุณต้องการเชื่อมต่อ] แสดงขึ้นมา ให้กด และดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
เมื่อ [อุปกรณ์แบบไร้สายที่ เชื่อมต่อด้วยการเชื่อม ต่อโดยตรงถึงจำนวน สูงสุดแล้ว] แสดงขึ้นมา คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องใหม่ได้จนกว่าจะยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่ หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้กด   [<ยกเลิกการเชื่อมต่อ>]  
* ตามค่าเริ่มต้น สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องได้โดยตรงทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
3
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่โดยตรง
1
ตรวจสอบ SSID และคีย์เครือข่ายของเครื่องที่แสดงขึ้นบนหน้าจอของแผงการดำเนินงาน
2
ในการตั้งค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เลือก SSID ของเครื่อง และใส่คีย์เครือข่าย
หน้าจอ [พอร์ทัลอุปกรณ์เคลื่อนที่] จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
ตามค่าเริ่มต้น สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องได้โดยตรงทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น [อุปกรณ์แบบไร้สายที่ เชื่อมต่อด้วยการเชื่อม ต่อโดยตรงถึงจำนวน สูงสุดแล้ว] จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำหนดการตั้งค่า Wi-Fi โปรดดูคู่มือของอุปกรณ์เคลื่อนที่
4
เมื่อคุณดำเนินงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้กด [<ยกเลิกการเชื่อมต่อ>]  
การเชื่อมต่อโดยตรงจะสิ้นสุดลง
หากมีอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องที่เชื่อมต่อ อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ
คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Direct Connection ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ผลของการประหยัดพลังงานของโหมดสลีปจะลดลงเมื่อใช้ Direct Connection
ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์เคลื่อนที่จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากคุณตั้งค่าที่อยู่ IP ด้วยตนเอง การสื่อสารโดยใช้ Direct Connection อาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
การตรวจสอบอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่อง
เมื่อใช้การเชื่อมต่อโดยตรง ให้กด [ข้อมูลการเชื่อมต่อ] เพื่อแสดงข้อมูลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องด้วยการเชื่อมต่อโดยตรง
หาก Direct Connection ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อโดยตรงจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้:
เมื่อมีการตั้งค่าการสิ้นสุด Direct Connection เอาไว้
เมื่อไม่มีการส่งหรือรับข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องในช่วงเวลาหนึ่ง
เมื่อคุณกำลังใช้เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย และการเชื่อมต่อหลุดไป
98CK-05X