[สร้างไฟล์]

ระบุการตั้งค่าสำหรับการสร้างไฟล์สแกน
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[ตั้งค่ารูปภาพในไฟล์ส่งออก]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [ธรรมดา] [สร้างไฟล์]
ระบุค่าแกมมาที่ใช้เมื่อไฟล์สแกนถูกแปลงเป็น YCbCr สำหรับการส่ง
การตั้งค่าแกมมาที่ตรงกับค่าแกมมาของจอแสดงผลที่ผู้รับใช้ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการแสดงผลรูปภาพจะตรงตามต้นฉบับ
[ค่าแกมมาการส่ง YCbCr]
[Gamma 1.0]
[Gamma 1.4]
[Gamma 1.8]
[Gamma 2.2]
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าแกมมาของจอแสดงผล โปรดดูคู่มือของจอแสดงผล
98CK-08H