[การตั้งค่าการป้อนกระดาษ]

ระบุการตั้งค่าสำหรับแหล่งกระดาษ
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[สลับวิธีการป้อนกระดาษ]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [ธรรมดา] [การตั้งค่าการป้อนกระดาษ]
ระบุการตั้งค่าที่ใช้เมื่อพิมพ์บนกระดาษที่มีโลโก้ที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า
โดยปกติ เมื่อใช้กระดาษดังกล่าว คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางที่จะใส่กระดาษและด้านของกระดาษที่จะหงายหน้าขึ้น โดยขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกพิมพ์แบบ 1 ด้านหรือ 2 ด้าน
หากคุณกำหนดค่า [ลำดับความสำคัญการพิมพ์ด้านข้าง] เป็นแหล่งจ่ายกระดาษสำหรับกระดาษที่ใส่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางของกระดาษที่ใส่หรือด้านที่หงายขึ้น หากคุณระบุ [ลำดับความสำคัญการพิมพ์ด้านข้าง] ให้ใส่กระดาษโดยใช้วิธีการพิมพ์แบบ 2 ด้านเสมอ การวางแนวสำหรับการใส่กระดาษที่มีโลโก้
* หากคุณระบุ [ลำดับความสำคัญการพิมพ์ด้านข้าง] ในการตั้งค่านี้ การพิมพ์แบบ 1 ด้านจะช้าลง หากคุณใช้กระดาษที่ไม่มีโลโก้ที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า หรือหากคุณไม่ได้ใช้การพิมพ์แบบ 2 ด้านสำหรับกระดาษที่มีโลโก้ที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า ให้ระบุ [ลำดับความสำคัญความเร็ว]
[ถาดกระดาษ 1]
[ลำดับความสำคัญความเร็ว]
[ลำดับความสำคัญการพิมพ์ด้านข้าง]
หากคุณระบุ [ลำดับความสำคัญการพิมพ์ด้านข้าง] สำหรับแหล่งกระดาษที่มีกระดาษซึ่งไม่สามารถใช้สำหรับการพิมพ์แบบ 2 ด้าน การตั้งค่านั้นจะถูกปิดใช้งานและเครื่องจะทำงานโดยใช้การตั้งค่า [ลำดับความสำคัญความเร็ว]
98CK-08C