[ตั้งค่าเครื่องพิมพ์]

ระบุการตั้งค่าสำหรับการทำงานของเครื่องพิมพ์และการประมวลผลข้อมูลการพิมพ์
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ
 
หากแผงการดำเนินงานและโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์มีการตั้งค่าแบบเดียวกัน
ให้ลำดับความสำคัญกับการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ การตั้งค่าแผงการดำเนินงานใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ เช่น การพิมพ์ UNIX ซึ่งไม่สามารถใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ และเมื่อพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่

[จัดลำดับการตั้งค่าไดรเวอร์ก่อนเมื่อพิมพ์]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์]
ระบุว่าการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จะให้ความสำคัญกับขนาดกระดาษและชนิดของกระดาษที่ระบุใน [การตั้งค่ากระดาษ] ในหน้าจอ [Home]
หากคุณระบุ [เปิด] ในการตั้งค่านี้ เครื่องจะพิมพ์จากแหล่งกระดาษที่ระบุโดยโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่ากระดาษในเครื่อง
นอกจากนี้ หากมีการระบุ [เปิด] ไว้ที่นี่ และขนาดของกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์อย่างชัดเจน คุณสามารถระบุได้ว่าจะดำเนินการพิมพ์ต่อไปหรือหยุดการพิมพ์ และแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดขึ้นมา
* โปรดทราบว่าการระบุ [เปิด] ในการตั้งค่านี้เมื่อกระดาษที่ใส่ในเครื่องไม่ตรงกับกระดาษที่ระบุโดยโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ อาจทำให้กระดาษติดหรือเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์
* อาจพิมพ์กระดาษหลายแผ่นแม้ว่าเครื่องจะถูกกำหนดค่าให้ยกเลิกการพิมพ์เมื่อมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น
[ถาดกระดาษ 1]
[ปิด]
[เปิด]
[เป้าหมายตามลำดับความสำคัญ]
[ขนาดและชนิดกระดาษ]
     [ดำเนินก.เมื่อขนาดไม่ตรงกัน]
          [บังคับจ่ายออกผลงาน]
          [แสดงข้อผิดพลาด]
[ชนิดกระดาษเท่านั้น]

[สำเนา]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์]
ระบุจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์
1 ถึง 999

[การพิมพ์ 2 ด้าน]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์]
ระบุว่าจะพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้านหรือไม่
[ปิด]
[เปิด]

[กระดาษเริ่มต้น]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์]
ระบุขนาดกระดาษและชนิดกระดาษที่จะใช้เมื่อพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือระบบปฏิบัติการที่ไม่สนับสนุนโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์
ดูกระดาษที่สามารถระบุได้ด้านล่าง
กระดาษที่สามารถใช้ได้

[ขนาดกระดาษแทนที่]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์]
ระบุว่าจะให้เครื่องใช้กระดาษขนาด A4 แทนกระดาษขนาดจดหมาย และใช้กระดาษขนาดจดหมายแทนกระดาษขนาด A4 หรือไม่เมื่อทำการพิมพ์
การระบุ [เปิด] ในการตั้งค่านี้หมายความว่า หากมีการระบุการพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 บนคอมพิวเตอร์และมีเพียงกระดาษขนาดจดหมายอยู่ในเครื่อง งานจะถูกพิมพ์บนกระดาษขนาดจดหมายแทน
* การตั้งค่าการพิมพ์ถูกระบุในแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ แต่การตั้งค่านี้สามารถระบุได้ในแผงการดำเนินงานเท่านั้น
[ปิด]
[เปิด]

[คุณภาพการพิมพ์]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์]
ปรับการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ เช่น ความเข้มตามเอกสารที่พิมพ์และวัตถุประสงค์
[ความเข้ม]
[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์] [คุณภาพการพิมพ์]
ปรับความเข้มของผงหมึกที่ใช้ขณะพิมพ์
สำหรับการปรับที่แม่นยำยิ่งขึ้น คุณสามารถปรับระดับของบริเวณที่เข้มสามจุดใน [ความเข้ม (ปรับละเอียด)]
* โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถปรับความเข้มของผงหมึกได้หาก [ประหยัดหมึก] ถูกตั้งค่าเป็น [เปิด][ประหยัดหมึก]
* [ความเข้ม] อาจไม่แสดงขึ้นมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ตัวเลือกที่ติดตั้ง และการตั้งค่าอื่นๆ
[ความเข้ม]
17 ระดับ
 
[ความเข้ม (ปรับละเอียด)]
[สูง]/[กลาง]/[ต่ำ]
17 ระดับ
[ประหยัดหมึก]
[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์] [คุณภาพการพิมพ์]
ระบุว่าจะประหยัดผงหมึกขณะพิมพ์หรือไม่
ระบุ [เปิด] ในการตั้งค่านี้เมื่อคุณต้องการตรวจสอบเฉพาะเค้าโครงหรือการตกแต่งอื่นๆ ก่อนการพิมพ์ครั้งสุดท้าย เช่น ก่อนการพิมพ์งานขนาดใหญ่มาก
[ปิด]
[เปิด]
[การปรับปรุงรูปภาพ]
[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์] [คุณภาพการพิมพ์]
ระบุว่าจะใช้การประมวลผลแบบเรียบหรือไม่ ซึ่งจะทำให้การพิมพ์เส้นขอบในข้อความและโครงร่างเรียบขึ้น
[ปิด]
[เปิด]
[โหมดการปรับกระดาษออก]
[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์] [คุณภาพการพิมพ์]
ระบุความละเอียดในการพิมพ์ หากต้องการพิมพ์ด้วยความละเอียดที่สูงขึ้น ให้ระบุ [เปิด]
* การเลือก [เปิด] จะทำให้ความเร็วในการพิมพ์ลดลง
[ปิด]
[เปิด]

[เค้าโครง]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์]
ระบุทิศทางการเย็บกระดาษหรือระยะขอบและตำแหน่งการพิมพ์
[ตำแหน่งการเย็บ]
[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์] [เค้าโครง]
ระบุว่าการเย็บกระดาษจะอยู่ที่ขอบด้านยาวหรือขอบด้านสั้นเมื่อจะเย็บเอกสารที่พิมพ์โดยใช้วิธีการอย่างเช่น ลวดเย็บกระดาษ
ใช้การตั้งค่านี้ร่วมกับการตั้งค่า [ขอบ] เพื่อปรับตำแหน่งการเย็บและระยะขอบ [ขอบ]
หากต้องการเย็บกระดาษที่ขอบด้านยาวให้ระบุ [ขอบยาว] ในการตั้งค่านี้

หากต้องการเย็บกระดาษที่ขอบด้านสั้น ให้ระบุ [ขอบสั้น] ในการตั้งค่านี้

[ขอบยาว]
[ขอบสั้น]
[ขอบ]
[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์] [เค้าโครง]
ชดเชยตำแหน่งการพิมพ์เพื่อปรับความกว้างของระยะขอบที่จะเย็บกระดาษ
ระบุความกว้างของการชดเชยโดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 มม. ในทิศทางบวก (+) หรือลบ (-) ตามขอบที่ระบุไว้ใน [ตำแหน่งการเย็บ] [ตำแหน่งการเย็บ]
หาก [ตำแหน่งการเย็บ] ถูกตั้งค่าเป็น [ขอบยาว]
ระบุความกว้างในการชดเชยโดยเลือกค่าบวก (+) เพื่อเย็บที่ขอบด้านซ้ายของกระดาษ หรือเลือกค่าลบ (-) เพื่อเย็บที่ขอบด้านขวาของกระดาษ
 
ระบุเป็นค่าบวก (+)
 
ระบุเป็นค่าลบ (-)
หาก [ตำแหน่งการเย็บ] ถูกตั้งค่าเป็น [ขอบสั้น]
ระบุความกว้างในการชดเชยโดยเลือกค่าบวก (+) เพื่อเย็บที่ขอบด้านบนของกระดาษ หรือเลือกค่าลบ (-) เพื่อเย็บที่ขอบด้านล่างของกระดาษ
 
ระบุเป็นค่าบวก (+)
 
ระบุเป็นค่าลบ (-)
-50.0 ถึง 00.0 ถึง +50.0 (มม.)
[ออฟเซ็ตขอบสั้น] หรือ [ออฟเซ็ตขอบยาว]
[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์] [เค้าโครง]
ชดเชยตำแหน่งการพิมพ์ของข้อความและรูปภาพ ใช้การตั้งค่านี้เมื่อข้อความและรูปภาพที่พิมพ์ถูกเลื่อนไปทางขอบด้านหนึ่งของกระดาษหรือเมื่อขยายเกินขอบเขตการพิมพ์
ระบุความกว้างของการชดเชยเป็นค่าบวก (+) หรือค่าลบ (-) โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 มม. สำหรับทิศทางของขอบกระดาษแต่ละแผ่นและด้านที่พิมพ์
หากต้องการชดเชยตามขอบด้านสั้น (ในแนวนอน)
ระบุความกว้างในการปรับโดยเลือกค่าบวก (+) เพื่อปรับไปทางขวาของกระดาษ หรือค่าลบ (-) เพื่อปรับไปทางซ้ายของกระดาษ
หากต้องการชดเชยตามขอบด้านยาว (ในแนวตั้ง)
ระบุความกว้างในการปรับโดยเลือกค่าบวก (+) เพื่อเลื่อนลงบนกระดาษ หรือค่าลบ (-) เพื่อเลื่อนขึ้นบนกระดาษ
 
-50.0 ถึง 00.0 ถึง +50.0 (มม.)

[ข้ามข้อผิดพลาดอัตโนมัติ]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์]
ระบุว่าจะพิมพ์ต่อไปหรือไม่หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการพิมพ์ 
ขอแนะนำว่าโดยปกติแล้วจะใช้การตั้งค่า [ปิด] เพื่อให้หยุดการพิมพ์เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
[ปิด]
[เปิด]

[หมดเวลา]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์]
ระบุเวลาตั้งแต่เริ่มต้นรอรับข้อมูลการพิมพ์จนกระทั่งหมดเวลาการรับข้อมูล เมื่อการรับข้อมูลการพิมพ์ถูกขัดจังหวะ
5 ถึง 15 ถึง 300 (วินาที)

[UFR II]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์]
ระบุวิธีการประมวลผลข้อมูลการพิมพ์ที่ใช้เมื่อใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ UFR II
[การเฉลี่ยน้ำหนักด้วยเม็ดสี]
[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์] [UFR II]
ระบุวิธีการพิมพ์ที่ใช้เพื่อทำสำเนาฮาล์ฟโทน (พื้นที่ตรงกลางระหว่างพื้นที่สว่างและมืด) ตามเนื้อหาข้อมูลการพิมพ์
วิธีพิมพ์ด้วยความละเอียดสูงโดยให้เส้นขอบของข้อความคมชัด
ระบุ [ความละเอียด] ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการพิมพ์ไฟล์ที่มีข้อความและเส้นบาง
เมื่อต้องการพิมพ์ด้วยความละเอียดที่สูงกว่าการตั้งค่า [ความละเอียด] ให้ระบุ [ความละเอียดสูง] ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการพิมพ์ข้อมูลที่มีเส้นบางและข้อความขนาดเล็ก เช่น ไฟล์ CAD
* การเลือก [ความละเอียดสูง] อาจทำให้ความสม่ำเสมอของพื้นผิวลดลง
วิธีพิมพ์โดยเน้นความเปรียบต่างระหว่างพื้นที่สว่างและมืด
ระบุ [โทนสี] ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการพิมพ์ไฟล์ภาพ เช่น รูปถ่าย
วิธีพิมพ์โดยทำให้มีการไล่สีและเส้นขอบที่เรียบขึ้น
ระบุ [การไล่สี] ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการพิมพ์ไฟล์อย่างเช่น โครงร่างที่ใช้การไล่สี
 
[ความละเอียด/การไล่สี]*1
[ข้อความ]
[ความละเอียด]
[โทนสี]
[การไล่สี]
[ความละเอียดสูง]
[กราฟฟิก]
[ความละเอียด]
[โทนสี]
[การไล่สี]
[ความละเอียดสูง]
[รูปภาพ]
[ความละเอียด]
[โทนสี]
[การไล่สี]
[ความละเอียดสูง]
*1 อาจไม่แสดงขึ้นมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ตัวเลือกที่ติดตั้ง และการตั้งค่าอื่นๆ
[ประหยัดกระดาษ]
[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์] [UFR II]
ระบุว่าจะปิดใช้งานเอาต์พุตสำหรับหน้าว่างที่รวมอยู่ในข้อมูลการพิมพ์หรือไม่
[ปิด]
[เปิด]

[การตั้งค่า Imaging]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์]
ระบุวิธีการประมวลผลข้อมูลการพิมพ์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์ไฟล์รูปภาพในรูปแบบ JPEG หรือ TIFF
[การเฉลี่ยน้ำหนักด้วยเม็ดสี]
[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [เครื่องพิมพ์] [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์] [การตั้งค่า Imaging]
ระบุวิธีการพิมพ์ที่ใช้เพื่อทำสำเนาฮาล์ฟโทน (พื้นที่ตรงกลางระหว่างพื้นที่สว่างและมืด) ตามเนื้อหาของรูปภาพ
วิธีพิมพ์โดยเน้นความเปรียบต่างระหว่างพื้นที่สว่างและมืด
ระบุ [การไล่สี] ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการพิมพ์ไฟล์ภาพ เช่น รูปถ่าย
วิธีพิมพ์โดยทำให้มีการไล่สีและเส้นขอบที่เรียบขึ้น
ระบุ [ความละเอียด] ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการพิมพ์ไฟล์อย่างเช่น โครงร่างที่ใช้การไล่สี
วิธีพิมพ์ด้วยความละเอียดสูงโดยให้เส้นขอบของข้อความคมชัด
ระบุ [ความละเอียดสูง] ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการพิมพ์ไฟล์ที่มีข้อความและเส้นบาง
 
[การไล่สี]
[ความละเอียด]
[ความละเอียดสูง]
98CK-08L