[การจัดการข้อมูล]

จัดการหรือเตรียมใช้งานข้อมูลและการตั้งค่าบนเครื่อง
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[เปิดใช้ Product Extended Survey Program]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการข้อมูล]
ระบุว่าจะใช้ Product Extended Survey Program (โปรแกรมสำรวจการใช้เครื่อง) หรือไม่
Product Extended Survey Program ถูกติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมควบคุม โดยจะส่งการอัปเดตข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ไปยัง Canon ทุกเดือนโดยอัตโนมัติในระยะเวลา 10 ปี โปรแกรมจะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากที่แสดงไว้ข้างต้น
[ปิด]
[เปิด]

[กำหนดค่าเริ่มต้นปุ่มและใบรับรอง]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการข้อมูล]
เตรียมใช้งานคีย์และการตั้งค่าใบรับรองและการตั้งค่าใบรับรอง CA และลบคีย์และใบรับรองทั้งหมดนอกเหนือจากคีย์และใบรับรองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า การเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

[กำหนดค่าเริ่มต้นสมุดที่อยู่] (รุ่นแผงสัมผัส)

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการข้อมูล]
ลบปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในสมุดรายชื่อ การเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

[กำหนดค่าเริ่มต้นเมนู]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการข้อมูล]
เตรียมใช้งานการตั้งค่า [เมนู] ในหน้าจอ [Home] เลือกการตั้งค่าที่จะเตรียมใช้งาน การเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
[ค่ากำหนด]
[การปรับ/บำรุงรักษา]
[การตั้งค่าฟังก์ชัน]
[ตั้งค่าปลายทาง] (รุ่นแผงสัมผัส)
[การตั้งค่าการจัดการ]
[เริ่มต้นทั้งหมด]
98CK-098