ข้อความหรือรูปภาพพร่ามัว

แก้ไขปัญหาด้วยการตรวจสอบขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบกระดาษ

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่
ตรวจสอบว่ากระดาษในเครื่องใช้งานได้หรือไม่ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสมตามความจำเป็น
กระดาษที่สามารถใช้ได้
การใส่กระดาษ

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบสภาพแวดล้อมการใช้งานของเครื่อง

คุณกำลังใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำหรือไม่
การตั้งค่า [โหมดความชื้นต่ำ] เป็น [โหมด 1] อาจแก้ปัญหาได้ หากไม่ได้ผล ให้ลองเลือก [โหมด 2] และ [โหมด 3] ตามลำดับ
รุ่นแผงสัมผัส
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน [เมนู] [การปรับ/บำรุงรักษา] [ปรับคุณภาพรูปภาพ] [กระบวนการพิเศษ] [โหมดความชื้นต่ำ] เลือกโหมด
รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน [เมนู]    [การปรับ/บำรุงรักษา]    [ปรับคุณภาพรูปภาพ]    [กระบวนการพิเศษ]    [โหมดความชื้นต่ำ]    เลือกโหมด  
* การเปิดใช้งานการตั้งค่านี้อาจทำให้ความเข้มลดลงหรือทำให้งานพิมพ์เลือนรางในสภาพแวดล้อมที่ชื้น
คุณใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือไม่
การตั้งค่า [โหมดความชื้นสูง] เป็น [เปิด] อาจแก้ไขปัญหาได้
รุ่นแผงสัมผัส
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน [เมนู] [การปรับ/บำรุงรักษา] [ปรับคุณภาพรูปภาพ] [กระบวนการพิเศษ] [โหมดความชื้นสูง] [เปิด]
รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน  [เมนู]    [การปรับ/บำรุงรักษา]    [ปรับคุณภาพรูปภาพ]    [กระบวนการพิเศษ]    [โหมดความชื้นสูง]    [เปิด]  
* การตั้งค่านี้เป็น [เปิด] อาจทำให้รูปภาพและข้อความไม่ชัดในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
คุณกำลังใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกะทันหันหรือไม่
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันสามารถก่อให้เกิดการควบแน่น ซึ่งอาจส่งผลให้รูปภาพและข้อความเลือนราง หรือพร่ามัว การใช้เครื่องต่อไปภายใต้สภาวะเหล่านี้อาจส่งผลให้กระดาษติด การพิมพ์บกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือปัญหาอื่นๆ ปล่อยให้เครื่องปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิและความชื้นโดยรอบอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบการตั้งค่าการประมวลผลพิเศษ

เปิดใช้งาน [แก้ไขรูปภาพไม่ชัด] หรือไม่
การตั้งค่า [แก้ไขรูปภาพไม่ชัด] เป็น [โหมด 1] อาจช่วยปรับปรุงผลลัพธ์งานพิมพ์ หากไม่ได้ผล ให้เลือก [โหมด 2]
รุ่นแผงสัมผัส
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน [เมนู] [การปรับ/บำรุงรักษา] [ปรับคุณภาพรูปภาพ] [กระบวนการพิเศษ] [แก้ไขรูปภาพไม่ชัด] [โหมด 1] หรือ [โหมด 2]
รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน  [เมนู]    [การปรับ/บำรุงรักษา]    [ปรับคุณภาพรูปภาพ]    [กระบวนการพิเศษ]   [แก้ไขรูปภาพไม่ชัด]   [โหมด 1] หรือ [โหมด 2]  
98CK-0AC