พื้นหลังมืดเป็นส่วนใหญ่

แก้ไขปัญหาด้วยการตรวจสอบตามลำดับต่อไปนี้:
พื้นที่สีขาวส่วนใหญ่มืดหรือไม่
การตั้งค่า [การป้องกันพื้นหลังเทา] เป็น [เปิด] อาจแก้ไขปัญหาได้
รุ่นแผงสัมผัส
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน [เมนู] [การปรับ/บำรุงรักษา] [ปรับคุณภาพรูปภาพ] [กระบวนการพิเศษ] [การป้องกันพื้นหลังเทา] [เปิด]
รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน  [เมนู]    [การปรับ/บำรุงรักษา]    [ปรับคุณภาพรูปภาพ]    [กระบวนการพิเศษ]    [การป้องกันพื้นหลังเทา]  [เปิด]  
* เมื่อคุณเลือก [เปิด] ความเข้มของงานพิมพ์อาจลดลง
ตรวจสอบปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับผงหมึก
หากปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับผงหมึกเหลือน้อย ให้เปลี่ยนตลับผงหมึก
การตรวจสอบปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองที่เหลืออยู่
การเปลี่ยนตลับผงหมึก
* ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานของเครื่อง ปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่จริงอาจต่ำกว่าที่ระบุ หรือชิ้นส่วนอาจเสื่อมสภาพ
98CK-0AJ