Đăng Nhập vào Máy

Khi ID Người Quản Lý Hệ Thống được đặt, màn hình đăng nhập sẽ hiển thị cho các thao tác yêu cầu quyền quản trị.
Khi màn hình đăng nhập được hiển thị trên bảng thao tác, nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống để thực hiện xác thực. Khi xác thực thành công, màn hình sẽ thay đổi và bạn có thể tiếp tục các thao tác.
Mẫu Bảng Cảm ứng
 
Mẫu máy LCD 5 Dòng
 

Mẫu Bảng Cảm ứng

1
Nhấn [ID Ng Q.Lý:] và nhập ID Người Quản Lý Hệ Thống.
2
Nhấn [Áp Dụng].
3
Nhấn [PIN:] và nhập mã PIN.
Nếu mã PIN chưa được đặt, bạn có thể bỏ qua bước này. Hãy chuyển sang Bước 5.
4
Nhấn [Áp Dụng].
5
Nhấn [Đăng Nhập].
Khi xác thực thành công, màn hình [Home] hoặc màn hình khác được hiển thị.

Mẫu máy LCD 5 Dòng

1
Nhấn [ID Ng Q.Lý:]  .
2
Nhập ID Người Quản Lý Hệ Thống và nhấn .
3
Nhấn [PIN:]  .
Nếu mã PIN chưa được đặt, bạn có thể bỏ qua bước này. Hãy chuyển sang Bước 5.
4
Nhập mã PIN, và nhấn .
5
Nhấn [<Đăng Nhập>] .
Khi xác thực thành công, màn hình [Home] hoặc màn hình khác được hiển thị.
6
Khi bạn đã hoàn thành thao tác của mình, nhấn .
98CL-02J