Đăng Ký Giấy Khổ Không Chuẩn (Giấy Tùy Chỉnh)

Giấy tùy chỉnh là giấy khổ không chuẩn, có độ dài các cạnh có thể được xác định tự do nằm trong phạm vi được máy hỗ trợ.
Bạn có thể đăng ký khổ giấy khi thường xuyên sử dụng giấy khổ không chuẩn cụ thể. Bạn có gọi giấy này trên màn hình nhập khổ giấy, giúp bạn không cần phải nhập khổ giấy.
Bạn có thể đăng ký tối đa ba khổ giấy tùy chỉnh.
Phần này mô tả cách đăng ký cài đặt bằng bảng thao tác.
Bạn cũng có thể đăng ký cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính. Quản lý Máy từ Máy tính (UI Từ Xa)

Mẫu Bảng Cảm ứng

1
Trên bảng thao tác, nhấn [C.Đặt Giấy] trong màn hình [Home]. Màn hình [Home]
2
Nhấn [Đăng Ký Giấy Tùy Chọn].
Màn hình [Đăng Ký Giấy Tùy Chọn] được hiển thị.
3
Chọn số đăng ký.
Nếu bạn đã chọn số đăng ký, tiếp tục chọn [Sửa].
4
Nhấn [x]  nhập giá trị trong [x]  nhấn [Áp Dụng].
5
Nhập giá trị trong [y] theo cách tương tự như [x].
6
Nhấn [Áp Dụng].
7
Chọn loại giấy.
Giấy tùy chỉnh được đăng ký.

Mẫu máy LCD 5 Dòng

1
Trên bảng thao tác, chọn [Cài Đặt Giấy] trong màn hình [Home], và nhấn . Màn hình [Home]
2
Chọn [Đăng Ký Giấy Tùy Chọn], và nhấn .
Màn hình [Đăng Ký Giấy Tùy Chọn] được hiển thị.
3
Chọn số đăng ký, và nhấn .
Nếu bạn đã chọn số đã đăng ký, tiếp tục chọn [Sửa], và nhấn .
4
Nhấn [x]    nhập giá trị trong [x]  .
Nhập giá trị bằng  và .
5
Nhập giá trị trong [y] theo cách tương tự như [x].
6
Chọn [<Áp Dụng>], và nhấn .
7
Chọn loại giấy, và nhấn .
Giấy tùy chỉnh được đăng ký.
98CL-02Y