[Đặt Đích Nhận] (Mẫu Bảng Cảm ứng)

Chỉ định các cài đặt cho Mã PIN Danh Bạ.

[PIN Danh Bạ]

[Menu] [Đặt Đích Nhận]
Chỉ định rằng mã PIN phải được nhập để thêm các mục nhập mới vào Danh Bạ hoặc chỉnh sửa các mục nhập hiện có. Hạn Chế Đăng Ký và Chỉnh Sửa Danh Bạ bằng cách Cài Đặt mã PIN
98CL-092