[Cài Đặt In]

Chỉ định các cài đặt để in.
* Các giá trị trong văn bản in đậm màu đỏ là cài đặt mặc định đối với từng mục.

[Tự Động Xóa Các CV Đã Tạm Hoãn]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Thông dụng] [Cài Đặt In]
Chỉ định có tự động xóa công việc in hoặc sao chụp khi xảy ra lỗi và dừng in hay không.
Nếu bạn chỉ định xóa tự động, bạn cũng có thể chỉ định thời gian trước khi công việc bị xóa.
[Tắt]
 
[Bật]
0 đến 5 đến 240 (phút)
98CL-08E