[Máy in]

Chỉ định cài đặt máy in.

[Cài Đặt Máy In]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Máy in]
Chỉ định các cài đặt để vận hành máy in và để xử lý dữ liệu in.
[Cài Đặt Máy In]

[Chọn PDL (Cắm và Chạy)] (Mẫu Bảng Cảm ứng)

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Máy in]
Chỉ định Ngôn Ngữ Mô Tả Trang (PDL) để sử dụng khi kết nối máy với máy tính bằng Plug and Play.
[Chọn PDL (Cắm và Chạy)] (Mẫu Bảng Cảm ứng)
98CL-08K