[Cài Đặt Fax] (Mẫu Bảng Cảm ứng)

Chỉ định các cài đặt để nhận và chuyển tiếp fax.
* Các giá trị trong văn bản in đậm màu đỏ là cài đặt mặc định đối với từng mục.
* [Cài Đặt Fax] có thể không được hiển thị tùy thuộc vào mẫu máy, các tùy chọn đã cài đặt và các cài đặt khác.

[In trên Hai Mặt]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Nhận/Chuyển Tiếp] [Cài Đặt Fax]
Chỉ định có sử dụng in 2 mặt cho Fax đã nhận hay không.
[Tắt]
[Bật]

[Nhận ECM]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Nhận/Chuyển Tiếp] [Cài Đặt Fax]
ECM (Chế Độ Sửa Lỗi) là chức năng thực hiện kiểm tra và sửa chữa để đảm bảo rằng ảnh bị hỏng không được gửi đi khi có lỗi xảy ra trong quá trình nhận ảnh. Tại đây, hãy chỉ định xem chức năng ECM có được dùng để nhận hay không.
Nếu bạn sử dụng tính năng nhận ECM, việc kiểm tra lỗi sẽ được cả người gửi và người nhận thực hiện trong quá trình giao tiếp, vì vậy chức năng ECM cũng phải được bật ở đầu người gửi.
Tính năng nhận ECM có thể làm chậm tốc độ giao tiếp vì việc kiểm tra và sửa lỗi được thực hiện trong quá trình giao tiếp. Lưu ý rằng ngay cả khi tính năng nhận ECM được bật, lỗi vẫn có thể xảy ra tùy thuộc vào tình trạng của đường dây điện thoại.
Bật tính năng truyền ECM trên máy để giảm số lỗi xảy ra khi máy gửi dữ liệu. [Gửi ECM]
[Tắt]
[Bật]

[Chuông Đến]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Nhận/Chuyển Tiếp] [Cài Đặt Fax]
Chỉ định xem máy có phát ra tiếng chuông đến hay không nếu nhận được fax khi chế độ nhận fax được đặt thành [Tự động] hoặc [Fax/ĐT (Chuyển Tự Động)].
Nếu bạn chỉ định [Bật] trong cài đặt này, bạn cũng có thể chỉ định số lần phát ra tiếng chuông đến.
* Chỉ định [Tắt] sẽ giúp ngăn chặn việc sử dụng chế độ ngủ.
[Tắt]
 
[Bật]
[Số Lần Đổ Chuông]*1
1 đến 2 đến 99 (lần)
*1 Tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, cài đặt này có thể không được hiển thị, hoặc nội dung hay cài đặt mặc định của tính năng này có thể khác nhau.

[Nhận Từ Xa]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Nhận/Chuyển Tiếp] [Cài Đặt Fax]
Chỉ định có thể sử dụng điện thoại được kết nối với máy để nhận fax (Nhận Từ Xa). Nhận fax qua điện thoại (Nhận từ xa)
Nếu bạn chỉ định [Bật] trong cài đặt này, bạn cũng có thể chỉ định số được sử dụng cho điện thoại bên ngoài (ID Nhận Từ Xa).
[Tắt]
 
[Bật]
[ID Nhận Từ Xa]
00 đến 25 đến 99

[Chuyển thành Tự Động Nhận]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Nhận/Chuyển Tiếp] [Cài Đặt Fax]
Chỉ định xem máy có chuyển sang chế độ nhận tự động (Tự Động Nhận) sau khoảng thời gian đã đặt hay không nếu bạn không nhấc ống nghe để tiếp fax đến khi chế độ nhận fax được đặt thành [Bằng Tay].
Nếu bạn chỉ định [Bật] trong cài đặt này, bạn cũng có thể chỉ định thời lượng (tính bằng giây) phát ra tiếng chuông đến trước khi máy chuyển sang chế độ Tự Động Nhận.
[Tắt]
 
[Bật]
[TG Đổ Chg ĐKhi TĐ Nhận]
1 đến 15 đến 99 (giây)

[Tốc Độ Bắt Đầu Nhận]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Nhận/Chuyển Tiếp] [Cài Đặt Fax]
Có thể mất một khoảng thời gian để bắt đầu nhận do các yếu tố như kết nối đường dây điện thoại kém. Nếu điều này xảy ra, hãy điều chỉnh tốc độ giao tiếp ban đầu xuống mức thấp hơn.
[33600 bps]
[14400 bps]
[9600 bps]
[7200 bps]
[4800 bps]
[2400 bps]

[Giảm Cỡ Nhận]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Nhận/Chuyển Tiếp] [Cài Đặt Fax]
Chỉ định có thu nhỏ ảnh khi in hoặc lưu fax đã nhận hay không.
Đặt tỷ lệ thu nhỏ thành [Tự động] trong cài đặt này để thu nhỏ ảnh cho vừa với khổ giấy.
Khi chỉ định tỷ lệ thu nhỏ, hãy đặt giá trị từ [97%] đến [75%].
Để duy trì tỷ lệ khung hình trong các ảnh đã được thu nhỏ, hãy đặt hướng thu nhỏ thành [Dọc/Ngang]. Để chỉ thu nhỏ ảnh theo hướng dọc, hãy chỉ định [Chỉ Dọc].
[Tắt]
 
[Bật]
[Tỷ Lệ Giảm]
[Tự động]
[97%]
[95%]
[90%]
[75%]
[Hướng Giảm]
[Dọc/Ngang]
[Chỉ Dọc]

[Cài Đặt Chuyển Tiếp]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Nhận/Chuyển Tiếp] [Cài Đặt Fax]
Chỉ định các cài đặt để chuyển tiếp fax. Tự động chuyển tiếp và sao lưu các bản fax đã nhận
[Bật Cài Đặt Chuyển Tiếp]
[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Nhận/Chuyển Tiếp] [Cài Đặt Fax] [Cài Đặt Chuyển Tiếp]
Chỉ định xem nội dung của các bản fax đã nhận có được tự động chuyển tiếp hoặc lưu vào điểm đích đặt trước hay không.
Nếu bạn chỉ định [Bật] trong cài đặt này, hãy cũng chỉ định điểm đích chuyển tiếp hoặc lưu, và tên tập tin nếu cần.
[Tắt]
 
[Bật]
[Điểm Đích Chuyển Tiếp:]
[Tên Tập Tin:]
[In Hình]
[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Nhận/Chuyển Tiếp] [Cài Đặt Fax] [Cài Đặt Chuyển Tiếp]
Chỉ định có in fax được chuyển tiếp hay không.
Bạn cũng có thể chọn chỉ in các bản fax không thể chuyển tiếp được.
[Tắt]
[Bật]
[Chỉ Khi Xảy Ra Lỗi]
[Lưu Hình trong Bộ Nhớ]
[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Nhận/Chuyển Tiếp] [Cài Đặt Fax] [Cài Đặt Chuyển Tiếp]
Chỉ định xem các bản fax không thể chuyển tiếp do lỗi có được lưu trữ vào bộ nhớ của máy hay không.
[Tắt]
[Chỉ Khi Xảy Ra Lỗi]
98CL-091