[Cài Đặt Quét và Gửi]

Chỉ định các cài đặt cho dữ liệu đã quét.
* Các giá trị trong văn bản in đậm màu đỏ là cài đặt mặc định đối với từng mục.

[Cài Đặt Phím Tắt]

[Menu] [Cài Đặt Chức Năng] [Gửi] [Cài Đặt Quét và Gửi]
Thao tác này sẽ đăng ký loại quét và máy tính nơi lưu dữ liệu đã quét vào một phím tắt để bạn có thể nhanh chóng thực hiện quét từ màn hình [Home].
Mẫu Bảng Cảm ứng
[Đăng ký]
[Scan  PC1]
[Scan PC2]
[Tắt]
[Kết Nối USB]
[Quét Màu]
[Quét Đen Trắng]
[Tùy Chọn 1]
[Tùy Chọn 2]
[Kết Nối Mạng]
[Quét Màu]
[Quét Đen Trắng]
[Tùy Chọn 1]
[Tùy Chọn 2]
 
[Xác Nhận Điểm Đích]
[Scan  PC1]
[Scan PC2]
Mẫu máy LCD 5 Dòng
[Đăng ký]
[Quét  PC]
[Tắt]
[Kết Nối USB]
[Quét Màu]
[Quét Đen Trắng]
[Tùy Chọn 1]
[Tùy Chọn 2]
[Kết Nối Mạng]
[Quét Màu]
[Quét Đen Trắng]
[Tùy Chọn 1]
[Tùy Chọn 2]
 
[Xác Nhận Điểm Đích]
[Quét  PC]
98CL-08W