[Cài Đặt Xác Nhận/Mật Mã]

Chỉ định các cài đặt cho các chức năng xác thực của máy.
* Các giá trị trong văn bản in đậm màu đỏ là cài đặt mặc định đối với từng mục.

[Cài Đặt Chức Năng Xác Nhận]

[Menu] [Cài Đặt Quản Lý] [Cài Đặt Bảo Mật] [Cài Đặt Xác Nhận/Mật Mã]
Chỉ định các cài đặt để tăng cường bảo mật bằng cách sử dụng các chức năng xác thực.
[Cài Đặt Khóa]
[Menu] [Cài Đặt Quản Lý] [Cài Đặt Bảo Mật] [Cài Đặt Xác Nhận/Mật Mã] [Cài Đặt Chức Năng Xác Nhận]
Chỉ định có chuyển sang trạng thái không cho phép đăng nhập (khóa) trong khoảng thời gian đã đặt hay không nếu không thể xác thực.
Nếu bạn sử dụng khóa, bạn cũng có thể chỉ định số lần không thể xác thực liên tiếp trước khi khóa được gọi trong [Ngưỡng Khóa] và chỉ định khoảng thời gian khóa trong [Thời Hạn Khóa].
[Bật Khóa]
[Tắt]
[Bật]
 
[Ngưỡng Khóa]
1 đến 10 (lần)
 
[Thời Hạn Khóa]
1 đến 60 (phút)
98CL-09A