Намаляване на консумацията на енергия (спящ режим)

Спящият режим намалява консумацията на енергия чрез спиране на определени операции в устройството.
Не можете ръчно да включите устройството в спящ режим. Ако за определен период от време не се извършват никакви операции, устройството автоматично преминава в спящ режим.
Дисплеят преминава в спящ режим.

Излизане от спящ режим

Натиснете произволен клавиш на операционния панел, за да излезете от спящия режим.

Конфигуриране на Автоматично влизане в спящ режим

Функцията Автоматично влизане в спящ режим е функция, която автоматично привежда устройството в спящ режим, ако за определен период от време не се извършват никакви операции. Можете да зададете времето за Автоматичното влизане в спящ режим.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На операционния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Предпочитания], за да конфигурирате настройките. [Настройки на таймер/енергия]
1
Влезте в Отдалечения ПИ. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Timer Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Timer Settings].
4
Въведете часа в [Auto Sleep Time].
* За ефективно пестене на енергия се препоръчва да използвате настройката по подразбиране. [Час на автоматичния режим на покой]
5
Щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
6
Излизане от Отдалечения ПИ.
Устройството не влиза в спящ режим в следните случаи:
Когато индикаторът за данни на операционния панел свети или мига Операционен панел
Когато на операционния панел се появи екран [Меню], съобщение за засядане на хартия или друго съобщение за грешка*1 или SSID за директна връзка или екран на дисплея на мрежов ключ
Когато устройството извършва настройка, почистване или друга операция
Когато устройството комуникира с компютър или с подобно устройство
 
*1 Устройството може да влиза в спящ режим в зависимост от съобщението.
9762-01X