Конфигуриране на порт на принтер (Windows)

Ако IP адресът на устройството се е променил или е добавен принтер в Windows, е възможно да не можете да печатате от компютъра. В този случай използвайте драйвера на принтера, за да добавите нов порт.
Освен това не можете да печатате от компютър, когато номерът на порта на драйвера на принтера се различават от тези на настройките на машината. В този случай променете настройката на драйвера на принтера, за да съвпадне с тази на устройството.

Добавяне на порт

Изискват се администраторски права на всеки компютър.
Необходима подготовка
Подгответе информацията за IP адреса или DNS името (име на хост) на устройството и я дръжте наблизо. Проверка на състоянието и настройките на мрежата
1
Влезте в компютъра, като използвате акаунт на администратор.
2
Щракнете върху [] (Start) [] (Settings) [Устройства] [Принтери и скенери].
Извежда се екранът [Принтери и скенери].
3
Щракнете върху драйвер за принтер на устройството [Manage] [Свойства на принтера].
Показва се екранът със свойства на драйвера на принтера.
4
В раздела [Портове] щракнете върху [Добавяне на порт].
Извежда се екранът [Портове за принтер].
5
Добавяне на нов порт.
1
Изберете [Стандартен TCP/IP порт] и щракнете върху [Нов порт].
Извежда се екранът [Съветник за добавяне на стандартен TCP/IP порт за принтер].
2
Щракнете върху [Напред].
3
Въведете IP адреса или DNS име (име на хост) и след това щракнете върху [Напред].
Името на порта се въвежда автоматично, така че го променете, ако е необходимо.
Когато се появи [Изисква се допълнителна информация за порта]
Извършете действия, следвайки инструкциите на екрана. За да зададете [Тип устройство], изберете [Canon Network Printing Device with P9100] в [Стандартен].
6
Щракнете върху [Готово].
Добавя се нов порт и се извежда екранът [Портове за принтер].
7
Щракнете върху [Затвори] [Затвори].

Промяна на типа и номера на порта

Ако устройството е конфигурирано да не използва LPD или RAW, трябва да промените типа на порта на компютъра на протокол, който може да се използва на устройството.
Ако номерът на LPD или RAW порта е променен, може да се наложи да се променят настройките на компютъра, за да съответстват на настройките на устройството.
* Не е необходимо да променяте типа или номера на порта на компютъра за WSD портове.
Изискват се администраторски права на всеки компютър.
1
Влезте в компютъра, като използвате акаунт на администратор.
2
Щракнете върху [] (Start) [] (Settings) [Устройства] [Принтери и скенери].
Извежда се екранът [Принтери и скенери].
3
Щракнете върху драйвер за принтер на устройството [Manage] [Свойства на принтера].
Показва се екранът със свойства на драйвера на принтера.
4
В раздела [Портове] щракнете върху [Конфигуриране на порт].
Извежда се екранът [Конфигуриране на порт] или [Конфигуриране на наблюдението на стандартен TCP/IP порт].
5
Задайте типа и номера на порта.
В [Тип протокол] изберете [Raw] или [LPR].
Когато е избрано [Raw], променете номера на порта.
Когато е избрано [LPR], въведете „Ip“ за [Име на опашката].
6
Щракнете върху [OK] [Затвори].
Настройките се прилагат.
9762-02L