Не можете да намерите сървъра за печатане, към който да се свържете

Отстранете неизправностите, като проверите посочените по-долу.
Сървърът за печатане и компютърът правилно ли са свързани?
Проверете мрежовите настройки на сървъра за печатане и компютъра и се уверете, че са свързани правилно.
Ако са свързани с Ethernet кабел, уверете се, че кабелът е свързан правилно.
Сървърът за печатане стартиран ли е?
Стартирайте сървъра за печат, ако не е стартиран.
Има ли някакви ограничения при свързване към сървъра за печатане?
Консултирайте се с администратора на сървъра за печатане и поискайте разрешение, ако е необходимо.
Активирано ли е Откриване на мрежа? (Windows)
Активирайте откриването на мрежа, ако не е активирано. Разрешаване на Откриване на мрежа
9762-07K