Разпечатките са избледнели

Отстранете неизправностите, като проверите следните стъпки:

Стъпка 1: Проверка на хартията и на тонер касетата

Подходяща хартия ли използвате?
Проверете дали хартията в устройството е използваема и я сменете с подходяща хартия, ако е необходимо.
Използваема хартия
Зареждане на хартия
Задайте размера и типа на хартията правилно според заредената хартия. Задаване на размера и типа на хартията
Отпечатаният тонер лющи ли се в зависимост от типа хартия или средата на използване?
В този случай задаването на [Подобряване на фиксирането] на [Режим 1] може да подобри състоянието. Ако това не проработи, изберете [Режим 2].
Екран [Начало] на операционния панел [Меню]    [Настройване/Поддръжка]    [Настройка на качество на изображението]    [Специална обработка]    [Подобряване на фиксирането]    [Режим 1] или [Режим 2]  
* Когато тази настройка е активирана, ореолни изображения могат да се появят в неотпечатани области.
Изтекъл ли е срокът на експлоатация на тонер касетата?
Възможно е частите в тонер касетата да са се повредили. Ако се появи този симптом, се препоръчва да смените тонер касетата, независимо от оставащото количество тонер или показаните съобщения. Смяна на тонер касетата
* В зависимост от условията на използване на устройството действителното оставащо количество тонер може да е по-малко от посоченото или частите да са повредени.

Стъпка 2: Проверка на условията за използване на устройството

Използвате ли устройството в среда с внезапни температурни промени?
Внезапните промени на температурата могат да доведат до кондензация, което може да доведе до избледняване или размазване на изображенията и текста. Ако продължите да използвате устройството при тези условия, това може да доведе до засядане на хартията, дефекти в печата, неизправности или други проблеми. Оставете устройството да се адаптира към температурата и влажността на околната среда най-малко 2 часа, преди да го използвате.
Устройството е поставено на място, подложено на силен вятър, като например от климатик?
Ако е така, регулирайте посоката и обема на въздуха на климатика.
Ако това не даде резултат, задаването на [Превкл. метода за подаване на хартията] на [Приоритет на отпечатана страна] може да подобри състоянието.
[Начало] на операционния панел [Меню]    [Настройки на функция]    [Общи]    [Настройки за подаване на хартия]    [Превкл. метода за подаване на хартията]    [Касета 1]  [Приоритет на отпечатана страна]  
* Когато изберете [Приоритет на отпечатана страна], скоростта на печат за едностранен печат ще намалее.

Стъпка 3: Проверка на настройката за специална обработка

Настройката [Специална обработка] активирана ли е?
В този случай задаването на [Специална обработка] на [Изкл.] може да подобри състоянието. [Специална обработка]
[Намал. слеп. хар. при извеж.]
[Режим за намаляв. слепването на пликове]
[Корекция на подвита хартия]
Екран [Начало] на операционния панел [Меню]    [Настройване/Поддръжка]    [Настройка на качество на изображението]    [Специална обработка]  
9762-06Y